Deuteronomy 27

ויצו משה וזקני ישראל את העם לאמר שמרו את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום
והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד
וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבוא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך
והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר גריזים ושדת אתם בשיד
ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל
אבנים שלמות תבנה את מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עלות ליהוה אלהיך
וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך
וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר הייטב
וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהית לעם קדש ליהוה אלהיך
10 ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את מצותיו ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום
11 ויצו משה את העם ביום ההוא לאמר
12 אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעברכם את הירדן שמעון ולוי יהודה ויששכר יוסף ובנימים
13 ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר זבולן דן ונפתלי
14 וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם
15 ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן
16 ארור מקלה אביו ואמו ואמרו כל העם אמן
17 ארור מסיג גבול רעהו ואמרו כל העם אמן
18 ארור משגה עור בדרך ואמרו כל העם אמן
19 ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמרו כל העם אמן
20 ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמרו כל העם אמן
21 ארור שכב עם כל בהמה ואמרו כל העם אמן
22 ארור שכב עם אחתו בת אביו או בת אמו ואמרו כל העם אמן
23 ארור שכב עם חתנתו ואמרו כל העם אמן
24 ארור מכה רעהו בסתר ואמרו כל העם אמן
25 ארור לקח שחד להכות נפש דם נקיא ואמרו כל העם אמן
26 ארור אשר לא יקים את כל דברי התורה הזאת לעשותם ואמרו כל העם אמן
Copyright information for SPVar