Deuteronomy 27

1ויצו משה וזקני ישראל את העם לאמר שמרו את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום
2והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד
3וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבוא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך
4והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר גריזים ושדת אתם בשיד
5ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל
6אבנים שלמות תבנה את מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עלות ליהוה אלהיך
7וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך
8וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר הייטב
9וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהית לעם קדש ליהוה אלהיך
10ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את מצותיו ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום
11ויצו משה את העם ביום ההוא לאמר
12אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעברכם את הירדן שמעון ולוי יהודה ויששכר יוסף ובנימים
13ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר זבולן דן ונפתלי
14וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם
15ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן
16ארור מקלה אביו ואמו ואמרו כל העם אמן
17ארור מסיג גבול רעהו ואמרו כל העם אמן
18ארור משגה עור בדרך ואמרו כל העם אמן
19ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמרו כל העם אמן
20ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמרו כל העם אמן
21ארור שכב עם כל בהמה ואמרו כל העם אמן
22ארור שכב עם אחתו בת אביו או בת אמו ואמרו כל העם אמן
23ארור שכב עם חתנתו ואמרו כל העם אמן
24ארור מכה רעהו בסתר ואמרו כל העם אמן
25ארור לקח שחד להכות נפש דם נקיא ואמרו כל העם אמן
26ארור אשר לא יקים את כל דברי התורה הזאת לעשותם ואמרו כל העם אמן
Copyright information for SPVar