Deuteronomy 28

1והיה אם שמע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר ולעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גוי הארץ
2ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול יהוה אלהיך
3ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה
4ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך
5ברוך טנאך ומשארתך
6ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך
7יתן יהוה את איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך
8יצוה יהוה אתך את הברכה באסימך ובכל משלח ידיך וברכך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך
9יקימך יהוה לו לעם קדש כאשר נשבע לך כי תשמר את מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו
10וראו כל עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך וייראו ממך
11והותירך יהוה לטוב בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך
12יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת את מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידיך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה
13ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות
14ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוך היום ימין ושמאל ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם
15והיה אם לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך
16ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה
17ארור טנאך ומשארתך
18ארור פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך
19ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך
20ישלח יהוה בך את המרה ואת המהמה ואת המגערת בכל משלח ידיך אשר תעשה עד השמידך ועד אבידך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני
21ידבק יהוה בך את הדבר עד כלותו אתך מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה
22יכך יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ירדפוך עד אבידוך
23והיו שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ אשר תחתיך ברזל
24יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן השמים ירד עליך עד השמידך
25יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזועה לכל ממלכת הארץ
26והיתה נבלתך למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד
27יכך יהוה בשחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשר לא תוכל להרפא
28יכך יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב
29והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח דרכך והיית אק עשוק וגזול כל הימים ואין מושיע
30אשה תארש ואיש אחר ישכב עמה בית תבנה ולא תשב בו כרם תטע ולא תחללנו
31שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע
32בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך
33פרי אדמתך וכל יגעך יאכל עם אשר לא ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים
34והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה
35יכך יהוה בשחין רע על הברכים ועל השקים אשר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך
36יולך יהוה אתך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן
37והיית לשם ולמשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך יהוה שמה
38זרע רב תוצא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה
39כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התולעת
40זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסך כי ישל זיתך
41בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי
42כל עצך ופרי אדמתך יוריש הצלצל
43הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה
44הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב
45ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמידוך כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך
46והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם
47תחת אשר לא עבדת את יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל
48ועבדת את איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובערום ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השמידו אתך
49ישא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר יראה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו
50גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחן
51ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השמידך אשר לא ישאיר לך דגן ותירש ויצהר שגר אלפיך ועשתרות צאנך עד האבידו אתך
52והצר לך בכל שעריך עד רדת חומתך הגבהות והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך
53ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך במצור ובמצוק אשר יציקו איביך
54האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר
55מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציקו לך איביך בכל שעריך
56הרכה בך והענגה אשר לא נסתה כף רגלה הצינה על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה בבנה ובבתה
57ובשליתה היצאת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציקו לך איביך בשעריך
58אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך
59והפלא יהוה אלהיך את מכותך ואת מכות זרעך מכות גדלות ונאמנות וחלים רעים ונאמנים
60והשיב בך את כל מדוי מצרים אשר יגרת מפניהם ודבק בך
61גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה יעלם יהוה עליך עד השמידך
62ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי לא שמעתם בקול יהיה אלהיכם
63והיה כאשר שש יהוה עליכם להטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה
64והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן
65ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז כליון עינים ודיבון נפש
66והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמן בחייך
67בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה
68והשיבך יהוה מצרימה באניות בדרך אשר אמרתי לכם לא תוסיפון עוד לראותה והתמכרתם שם לאיביכם לעבדים ולשפחות ואין קנה
69ואלה דברי הברית אשר צוה יהוה את משה לכרת את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב
Copyright information for SPVar