Deuteronomy 3

ונפנה ונעלה דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה אדרעי
ויאמר יהוה אלי אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמרי אשר ישב בחשבון
ויתן יהוה אלהינו בידנו גם את עוג מלך הבשן ואת כל עמו ונכנו עד בלתי השאיר לו שריד
ונלכדה את כל עריו בעת ההיא לא היתה קריה אשר לא לקחנו מאתם ששים עיר כל חבל הארגב ממלכת עוג בבשן
כל אלה ערים בצרות חומה גבהה דלתים ובריח לבד מערי הפרזי הרבה מאד
ונחרימה אתם כאשר עשינו לסיחון מלך חשבון החרים כל עיר מתם הנשים והטף
וכל הבהמה ושלל הערים בזונו לנו
ונקח בעת ההיא את הארץ מיד שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מנחל ארנן ועד הר חרמון
צידנים יקראו לחרמון שרין והאמרי יקראו לו שניר
10 כל ערי המישור וכל הגלעד וכל הבשן עד סלכה ואדרעי ערי ממלכת עוג בבשן
11 כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים הנה ערשו ערש ברזל הלוא היא ברבת בני עמון תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת איש
12 ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההיא מערער אשר על שפת נחל ארנן וחצי הר הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי
13 ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה כל חבל הארגב לכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים
14 ויאיר בן מנשה לקח את כל חבל הארגב עד גבול הגשורי והמכעתי ויקרא אתם על שמו את הבשן חות יאיר עד היום הזה
15 ולמכיר נתתי את הגלעד
16 ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנן תוך הנחל וגבול עד יבק הנחל גבול בני עמון
17 והערבה והירדן וגבול מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדת הפסגה מזרחה
18 ואצוה אתכם בעת ההיא לאמר יהיה אלהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל כל בני חיל
19 רק טפכם ונשיכם ומקניכם ידעתי כי מקנה רב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי לכם
20 עד אשר יניח יהוה לאחיכם ככם ויירשו גם הם את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירשתו אשר נתתי לכם
21 ואת יהושע צויתי בעת ההיא לאמר עיניך הראות את כל אשר עשה יהוה לשני המלכים האלה כן יעשה יהוה לכל הממלכות אשר אתה עבר שמה
22 לא תיראם כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם
23 ואתחנן אל יהוה בעת ההיא לאמר
24 אדני יהוה אתה החלת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך
25 אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון
26 ויתעבר יהוה בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר יהוה אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה
27 עלה אל ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבר את הירדן הזה
28 וצוי את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחל אתם את הארץ אשר תראה
29 ונשב בגיא מול בית פעור
Copyright information for SPVar