Deuteronomy 30

והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר ידיחך יהוה אלהיך שמה
ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך
ושב יהוה אלהיך את שובתך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה
אם יהוה נדחך בקצה השמים משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך
והביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והרבך מאבתיך
ומל יהוה אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך
ונתן יהוה אלהיך את כל האלות האלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך
ואתה תשוב ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום
והותירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך בפרי בטנך ובפרי אדמתך ובפרי בהמתך לטובה כי ישוב יהוה לשש עליך לטוב כאשר שש על אבתיך
10 כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי השוב אל יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך
11 כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחקה היא
12 לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה
13 ולא מעבר לים היא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה
14 כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו
15 ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע
16 אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה
17 ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים ועבדתם
18 הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן לבוא שמה לרשתה
19 העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך
20 לאהבה את יהוה אלהיך לשמע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לכם
Copyright information for SPVar