Deuteronomy 32

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פיי
יערף כמטר לקחי ותזל כטל אמרתי כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב
כי בשם יהוה אקרא והבו גדל לאלהינו
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא
שחתו לו לא בני מום דור עקש ופתלתל
הליהוה תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך
זכרו יומת עולם בינו שנת דר ודר שאל אביך ויגידך זקניך ויאמרו לך
בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלות עמים למספר בני ישראל
כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו ישראל
10 יאמצהו בארץ המדבר ובתהללות ישמנהו יסבבנהו ויבננהו ויצרנהו כאישן עינו
11 כנשר יער קנו ועל גוזליו ירחף יפרש כנפיו ויקחהו ישאהו על אברתו
12 יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר
13 ירכבהו על במתי הארץ יאכלהו תנופת שדי יינקהו דבש מסלע ושמן מחלמש צור
14 חמת בקר וחלב צאן עם חמת כרים ואילים בני בשן ועתודים עם חלב כליות חטה ודם ענב תשתה חמר יאכל יעקב וישבע
15 ישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויטש אלה עשהו וינבלו צור ישועתו
16 יקנאהו בזרים ובתועבת יכעסהו
17 יזבחו לשדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשים מקרב באו לא שערום אבתיכם
18 צור ילדך תשא ותשכח אל מהללך
19 וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו
20 ויאמר אסתיר פני מהם ואראה מה אחריתם כי דור הפכות הם בנים לא האמן בם
21 הם קנאוני בלא אל כעסוני באבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם
22 כי אש קדחה באפי ותוקד עד שאל תחתית תאכל ארץ ויבולה תלהט מוסדי הרים
23 אספה עליהם רעות וחצי אכלה בם
24 מזה רעב לחמו רשף קטף מררים ושן בהמות אשלח בם עם חמת זחלי עפר
25 מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה וינק עם איש שיבה
26 אמרתי אפיהם אשבית מאנוש זכרם
27 לו לא כעס איבי אגור פן ינכרו צרינו פן יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל זאת
28 כי גוי אבד עצותם ואין בהם תבונה
29 ולא חכמו וישכלו זאת ויבינו לאחריתם
30 איך ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה אם לא צורם מכרם ויהוה הסגירם
31 כי לא כצורנו צורם ואיבינו פללים
32 כי מגפן סדם גפנם ומשדמות עמרה ענביהם ענבי ראש ואשכלי מררות למו
33 חמת תנינים יינם וראש פתנים אך זרי
34 הלוא הוא כנוס עמדי חתום באוצרתי
35 ליום נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתידת למו
36 כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב
37 ואמרו איה אלהימו צור חסיו בו
38 אשר חלב זבחיהם יאכלו וישתו יין נסכם יקומו ויעזרוכם יהיו עליכם סתרה
39 ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואנכי ארפא ואין מידי מציל
40 כי אשא אל השמים ידי ואמרתי חי אנכי לעלם
41 אם שנתי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם
42 אשכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעת אויב
43 הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקם ונקם ישיב לצריו וכפר אדמת עמו
44 ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם הוא ויהושע בן נון
45 ויכל משה מדבר את הדברים האלה אל כל ישראל
46 ויאמר אליהם שימו לבבכם על כל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמר ולעשות את כל דברי התורה הזאת
47 כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכון ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה
48 וידבר יהוה אל משה בעצם היום הזה לאמר
49 עלה אל הר העברים הזה הר נבא אשר בארץ מואב אשר על פני יריחו וראה את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל לאחזה
50 ומות בהר אשר אתה עלה שמה והאסף אל עמך כאשר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמו
51 על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש מדבר צן על אשר לא קדשתם אתי בתוך בני ישראל
52 כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נתן לבני ישראל
Copyright information for SPVar