Deuteronomy 33

1וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו
2ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פראן ואתו מרבבות קדש מימנו אשדת למו
3אף חובב עמים וכל קדשיו בידך והם תכו לרגליך ושאו מדברתך
4תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב
5ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי העם יחדו שבטי ישראל
6יחי ראובן ואל ימות ויהי מאתו מספר
7וזאת ליהודה ויאמר שמע יהוה קול יהודה ואל עמו תביאנו ידו רב לו ועזר מצריו תהיה
8וללוי אמר תמיך ואריך לאיש חסידך אשר נסיתהו במסה ותריבהו על מי מריבה
9האמר לאביו ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכר ואת בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו
10יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטרה באפך וכליל על מזבחך
11ברך יהוה חילו ופעל ידו תרצה מחץ מתני קמיו ומשנאיו מן יקימנו
12ולבנימים אמר יד יד יהוה ישכן לבטח חפף עליו כל היום ובין כתפתיו שכן
13וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת
14וממגד תבואת שמש וממגד גרושי ירחים
15ומראש הרי קדם וממגד גבעת עולם
16וממגד ארץ ומלואה ורצון שכן סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו
17בכור שור הדר לו וקרני ראמי קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי הארץ הם רבבות אפרים והם אלפי מנשה
18ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך
19עמים הרי יקראו ושם יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים יינק ושפוני טמוני חול
20ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביה שכן טרף זרוע וגם קדקד
21וירא ראשית לו כי שם חלקת מחקק ספון ויתא ראשי העם צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל
22ולדן אמר דן גר אריה ויזנק מן הבשן
23ולנפתלי אמר נפתלי שבע ורצון ומלא ברכת יהוה ימה ודרום יירש
24ולאשר אמר ברוך מבנים אשר ויהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגליו
25ברזל ונחשת מנעליך וכימיך רביך
26אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאתו שחקים
27מעונה אלהי קדם ומתחת זרועת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד
28וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב על ארץ דגן ותירש ואף שמיך יערפו טל
29אשרך ישראל מי כמוך העם הנושע ביהוה מגן עזרך ואשר חרב גאתך ויכחשו איביך לך ואתה על במתם תדרך
Copyright information for SPVar