Deuteronomy 33

וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו
ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פראן ואתו מרבבות קדש מימנו אשדת למו
אף חובב עמים וכל קדשיו בידך והם תכו לרגליך ושאו מדברתך
תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב
ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי העם יחדו שבטי ישראל
יחי ראובן ואל ימות ויהי מאתו מספר
וזאת ליהודה ויאמר שמע יהוה קול יהודה ואל עמו תביאנו ידו רב לו ועזר מצריו תהיה
וללוי אמר תמיך ואריך לאיש חסידך אשר נסיתהו במסה ותריבהו על מי מריבה
האמר לאביו ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכר ואת בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו
10 יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטרה באפך וכליל על מזבחך
11 ברך יהוה חילו ופעל ידו תרצה מחץ מתני קמיו ומשנאיו מן יקימנו
12 ולבנימים אמר יד יד יהוה ישכן לבטח חפף עליו כל היום ובין כתפתיו שכן
13 וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת
14 וממגד תבואת שמש וממגד גרושי ירחים
15 ומראש הרי קדם וממגד גבעת עולם
16 וממגד ארץ ומלואה ורצון שכן סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו
17 בכור שור הדר לו וקרני ראמי קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי הארץ הם רבבות אפרים והם אלפי מנשה
18 ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך
19 עמים הרי יקראו ושם יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים יינק ושפוני טמוני חול
20 ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביה שכן טרף זרוע וגם קדקד
21 וירא ראשית לו כי שם חלקת מחקק ספון ויתא ראשי העם צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל
22 ולדן אמר דן גר אריה ויזנק מן הבשן
23 ולנפתלי אמר נפתלי שבע ורצון ומלא ברכת יהוה ימה ודרום יירש
24 ולאשר אמר ברוך מבנים אשר ויהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגליו
25 ברזל ונחשת מנעליך וכימיך רביך
26 אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאתו שחקים
27 מעונה אלהי קדם ומתחת זרועת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד
28 וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב על ארץ דגן ותירש ואף שמיך יערפו טל
29 אשרך ישראל מי כמוך העם הנושע ביהוה מגן עזרך ואשר חרב גאתך ויכחשו איביך לך ואתה על במתם תדרך
Copyright information for SPVar