Deuteronomy 34

ויעל משה מערבת מואב אל הר נבא ראש הפסגה אשר על פני יריחו ויראהו יהוה את כל הארץ מנהר מצרים עד הנהר
הגדול נהר פרת ועד הים האחרון
ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראתיך בעיניך ושמה לא תעבר
וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב על פי יהוה
ויקבר אתו בגיא בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה
ומשה בן מאה ועשרים שנה במותו לא כהתה עינו ולא נס לחה
ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה
ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה
10 ולא קם עוד נביא בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
11 לכל האתות והמפתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו
12 ולכל היד החזקה ולכל המראה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל
Copyright information for SPVar