Deuteronomy 34

1ויעל משה מערבת מואב אל הר נבא ראש הפסגה אשר על פני יריחו ויראהו יהוה את כל הארץ מנהר מצרים עד הנהר
2הגדול נהר פרת ועד הים האחרון
3
4ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראתיך בעיניך ושמה לא תעבר
5וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב על פי יהוה
6ויקבר אתו בגיא בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה
7ומשה בן מאה ועשרים שנה במותו לא כהתה עינו ולא נס לחה
8ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה
9ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה
10ולא קם עוד נביא בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
11לכל האתות והמפתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו
12ולכל היד החזקה ולכל המראה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל
Copyright information for SPVar