Deuteronomy 6

וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה
למען תירא את יהוה אלהיך לשמר את כל חקיו ומצותיו אשר אנכי מצוך היום אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יארכון ימיך
ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבה מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש
שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד
ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך
והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בבית בלכתך בדרך בשכבך ובקומך
וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפות בין עיניך
וכתבתם על מזזות בתיך ובשעריך
10 והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדלות וטובות אשר לא בנית
11 בתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת ברות חצבים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת
12 השמר לך פן תשכח את יהוה אלהיך אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
13 את יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע
14 לא תלכו אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבתיכם
15 כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך פן יחר אף יהוה אלהיך בך והשמידך מעל פני האדמה
16 לא תנסו את יהוה אלהיכם כאשר נסיתם במסה
17 שמר תשמרון את מצות יהוה אלהיכם ועדתיו וחקיו אשר צוך
18 ועשית הישר והטוב בעיני יהוה אלהיך למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע יהוה לאבתיך
19 להדיף את כל איביך מפניך כאשר דבר יהוה והיה
20 כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדת החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהינו אתכם
21 ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה
22 ויתן יהוה אתות ומופתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו
23 ואתנו הוציא משם למען הביא אתנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבתינו
24 ויצונו יהוה לעשות את כל החקים האלה ליראה את יהוה אלהינו לטוב לנו כל הימים ולהחיתנו כיום הזה
25 וצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני יהוה אלהינו כאשר צונו
Copyright information for SPVar