Deuteronomy 7

1כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גוים רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוים רבים ועצמים ממך
2ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרים תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם
3ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך
4כי יסיר את בנך מאחרי ועבד אלהים אחרים וחרה אף יהוה בכם והשמידך מהר
5כי אם כה תעשה להם מזבחתיהם תתצון ומצבתיהם תשברון ואשריהם תגדעון ופסליהם תשרפון באש
6כי עם קדש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה
7לא מרבכם מכל העמים חשק יהוה בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים
8כי מאהבת יהוה אתכם ומשמרו את השבעה אשר נשבע לאבתיכם הוציא יהוה אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים
9וידעת כי יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו לאלף דר
10ומשלם לשנאיו על פניו להאבידו לא יאחר לשנאיו על פניו ישלם לו
11ושמרת את המצוה את החקים ואת המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם
12והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר יהוה אלהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיך
13ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך תירשך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרות צאנך על האדמה אשר נשבע לאבתיך לתת לך
14ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך
15והסיר יהוה ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאיך
16ואכלת את כל העמים אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תחוס עינך עליהם ולא תעבד את אלהיהם כי מוקש הוא לך
17כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איך אוכל להורישם
18לא תירא מהם זכר תזכר את אשר עשה יהוה אלהיך לפרעה ולכל מצרים
19המסות הגדלות אשר ראו עיניך האתות והמפתים והיד החזקה והזרוע הנטויה אשר הוציאך יהוה אלהיך כן יעשה יהוה אלהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם
20וגם את הצרעה ישלח יהוה אלהיך בם עד אבד הנשארים והנסתרים מפניך
21לא תערץ מפניהם כי יהוה אלהיך בקרבך אל גדול ונורא
22ונשל יהוה אלהיך את הגוים האלה מלפניך מעט מעט לא תוכל כלותם מהר פן תרבה עליך חית השדה
23ונתנם יהוה אלהיך לפניך והמם מהמה גדלה עד השמידם
24ונתן מלכיהם בידך ואבדת את שמם מתחת השמים לא יתיצב איש לפניך עד השמדך אתם
25פסלי אלהיהם תשרפון באש לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תוקש בו כי תועבת יהוה אלהיך הוא
26ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא
Copyright information for SPVar