Deuteronomy 7

כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גוים רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוים רבים ועצמים ממך
ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרים תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם
ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך
כי יסיר את בנך מאחרי ועבד אלהים אחרים וחרה אף יהוה בכם והשמידך מהר
כי אם כה תעשה להם מזבחתיהם תתצון ומצבתיהם תשברון ואשריהם תגדעון ופסליהם תשרפון באש
כי עם קדש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה
לא מרבכם מכל העמים חשק יהוה בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים
כי מאהבת יהוה אתכם ומשמרו את השבעה אשר נשבע לאבתיכם הוציא יהוה אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים
וידעת כי יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו לאלף דר
10 ומשלם לשנאיו על פניו להאבידו לא יאחר לשנאיו על פניו ישלם לו
11 ושמרת את המצוה את החקים ואת המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם
12 והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר יהוה אלהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיך
13 ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך תירשך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרות צאנך על האדמה אשר נשבע לאבתיך לתת לך
14 ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך
15 והסיר יהוה ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאיך
16 ואכלת את כל העמים אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תחוס עינך עליהם ולא תעבד את אלהיהם כי מוקש הוא לך
17 כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איך אוכל להורישם
18 לא תירא מהם זכר תזכר את אשר עשה יהוה אלהיך לפרעה ולכל מצרים
19 המסות הגדלות אשר ראו עיניך האתות והמפתים והיד החזקה והזרוע הנטויה אשר הוציאך יהוה אלהיך כן יעשה יהוה אלהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם
20 וגם את הצרעה ישלח יהוה אלהיך בם עד אבד הנשארים והנסתרים מפניך
21 לא תערץ מפניהם כי יהוה אלהיך בקרבך אל גדול ונורא
22 ונשל יהוה אלהיך את הגוים האלה מלפניך מעט מעט לא תוכל כלותם מהר פן תרבה עליך חית השדה
23 ונתנם יהוה אלהיך לפניך והמם מהמה גדלה עד השמידם
24 ונתן מלכיהם בידך ואבדת את שמם מתחת השמים לא יתיצב איש לפניך עד השמדך אתם
25 פסלי אלהיהם תשרפון באש לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תוקש בו כי תועבת יהוה אלהיך הוא
26 ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא
Copyright information for SPVar