Deuteronomy 8

1כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם
2וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענותך לנסותך לדעת אשר בלבבך התשמר מצותיו אם לא
3ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו אבתיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם
4שמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקה זה ארבעים שנה
5וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך מיסרך
6ושמרת את מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו
7כי יהוה אלהיך מביאך אל ארץ טובה ורחבה ארץ נחלי מים עינות תהומת יצאים בבקעה ובהר
8ארץ חטה ושערה גפן תאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש
9ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת
10ואכלת ושבעת וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך
11השמר לך פן תשכח את יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום
12פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת
13ובקרך וצאנך ירבון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה
14ורם לבבך ושכחת את יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
15המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרוף עקרב וצמאון אשר אין מים המוצא לך מים מצור החלמיש
16המאכילך מן במדבר אשר לא ידעו אבתיך ולמען ענותך ולמען נסותך להיטבך באחריתך
17ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה
18וזכרת את יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל ולמען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב כיום הזה
19והיה אם שכח תשכח את יהוה אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם העדתי בכם היום כי אבד תאבדון
20כגוים אשר יהוה מאבד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם
Copyright information for SPVar