Deuteronomy 8

כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם
וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענותך לנסותך לדעת אשר בלבבך התשמר מצותיו אם לא
ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו אבתיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם
שמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקה זה ארבעים שנה
וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך מיסרך
ושמרת את מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו
כי יהוה אלהיך מביאך אל ארץ טובה ורחבה ארץ נחלי מים עינות תהומת יצאים בבקעה ובהר
ארץ חטה ושערה גפן תאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש
ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת
10 ואכלת ושבעת וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך
11 השמר לך פן תשכח את יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום
12 פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת
13 ובקרך וצאנך ירבון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה
14 ורם לבבך ושכחת את יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
15 המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרוף עקרב וצמאון אשר אין מים המוצא לך מים מצור החלמיש
16 המאכילך מן במדבר אשר לא ידעו אבתיך ולמען ענותך ולמען נסותך להיטבך באחריתך
17 ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה
18 וזכרת את יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל ולמען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב כיום הזה
19 והיה אם שכח תשכח את יהוה אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם העדתי בכם היום כי אבד תאבדון
20 כגוים אשר יהוה מאבד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם
Copyright information for SPVar