Exodus 1

1ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו
2ראובן ושמעון ולוי ויהודה
3ויששכר וזבולן ובנימים
4דן ונפתלי גד ואשר
5ויהיו כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים
6וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא
7ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם
8ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף
9ויאמר אל עמו הן עם בני ישראל רב ועצום ממנו
10הבה נתחכם לו פן ירבה והיה כי תקראנו מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ
11וישמו עליו שרי מסים למען ענותם בסבלתם ויבנו ערי מסכנת לפרעה את פיתון ואת רעמסס
12וכאשר יענו אתו כן יפרה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל
13ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך
14וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך
15ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה
16ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת היא וחיתה
17ותיראנה המילדות את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיינה את הילדים
18ויקרא פרעה למילדות ויאמר להן מדוע עשיתן את הדבר הזה ותחיינה את הילדים
19ותאמרנה המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצריות העבריות כי חיות הנה בטרם תבוא אליהן המילדת וילדו
20וייטב אלהים למילדות וירבו העם ויעצמו מאד
21ויהי כי יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים
22ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילד לעברים היאר תשליכון וכל הבת תחיון
Copyright information for SPVar