Exodus 15

1אז ישר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשרו ליהוה כי גוי גאה סוס ורכבו רמה בים
2עזי וזמרת ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו
3יהוה גבור במלחמה יהוה שמו
4מרכבת פרעה וחילו ירא בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף
5תהומת יכסמו ירדו במצלות כמו אבן
6ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב
7וברב גאנך תהרס קמיך תשלח חרונך יאכלמו כקש
8וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהומת בלב ים
9אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורשמו ידי
10נשבת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים
11מי כמוך באלים יהוה מי כמוך נאדרי בקדש נורא תהלת עשה פלאה
12נטית ימינך תבלעמו הארץ
13נחית בחסדך עם זה גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך
14שמעו עמים וירגזו חיל אחז ישבי פלשת
15אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען
16תפל עליהם אימה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זה קנית
17תביאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש יהוה כוננו ידך
18יהוה ימלך עולם ועד
19כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עליהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים
20ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתפים ובמחלות
21ותען להם מרים שירו ליהוה כי גוי גאה סוס ורכבו רמה בים
22ויסע משה את ישראל מים סוף ויוצאהו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים
23ויבאו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה
24וילן העם על משה לאמר מה נשתה
25ויצעק משה אל יהוה ויראהו יהוה עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו
26ויאמר אם שמע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך
27ויבאו אילים ובאילים שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים
Copyright information for SPVar