Exodus 15

אז ישר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשרו ליהוה כי גוי גאה סוס ורכבו רמה בים
עזי וזמרת ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו
יהוה גבור במלחמה יהוה שמו
מרכבת פרעה וחילו ירא בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף
תהומת יכסמו ירדו במצלות כמו אבן
ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב
וברב גאנך תהרס קמיך תשלח חרונך יאכלמו כקש
וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהומת בלב ים
אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורשמו ידי
10 נשבת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים
11 מי כמוך באלים יהוה מי כמוך נאדרי בקדש נורא תהלת עשה פלאה
12 נטית ימינך תבלעמו הארץ
13 נחית בחסדך עם זה גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך
14 שמעו עמים וירגזו חיל אחז ישבי פלשת
15 אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען
16 תפל עליהם אימה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זה קנית
17 תביאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש יהוה כוננו ידך
18 יהוה ימלך עולם ועד
19 כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עליהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים
20 ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתפים ובמחלות
21 ותען להם מרים שירו ליהוה כי גוי גאה סוס ורכבו רמה בים
22 ויסע משה את ישראל מים סוף ויוצאהו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים
23 ויבאו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה
24 וילן העם על משה לאמר מה נשתה
25 ויצעק משה אל יהוה ויראהו יהוה עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו
26 ויאמר אם שמע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך
27 ויבאו אילים ובאילים שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים
Copyright information for SPVar