Exodus 18

1וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי הוציא יהוה את ישראל ממצרים
2ויקח יתרו חתן משה את צפורה אשת משה אחר שלחיה
3ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה
4ושם האחד אליעזר כי אלהי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה
5ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חנה שם הר האלהים
6ויאמר למשה הנה חתנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה
7ויצא משה לקראת חתנו וישתחוי למשה וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבאהו האהלה
8ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה יהוה לפרעה ולמצרים על אדות ישראל את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצלם יהוה
9ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה יהוה לישראל אשר הצילו מיד מצרים
10ויאמר יתרו ברוך יהוה אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים
11עתה ידעתי כי גדול יהוה מכל האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם
12ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים לאלהים ויבא אהרן ומזקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה לפני האלהים
13ויהי ממחרת וישב משה לשפט את העם ויעמד העם על משה מן הבקר ועד הערב
14וירא חתן משה את כל אשר הוא עשה לעם ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עשה לעם מדוע אתה ישב לבדך וכל העם נצב עליך מן הבקר ועד הערב
15ויאמר משה לחתנו כי יבא אלי העם לדרש אלהים
16כי יהיה להם דבר באו אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתיו את חקי האלהים ואת תורתיו
17ויאמר חתן משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה עשה
18נבל תבל גם אתה גם העם הזה אשר עמך כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשותו לבדך
19עתה שמע בקולי אעיצך ויהי אלהים עמך הוי אתה לעם מול האלהים והבאת אתה את הדברים אל האלהים
20והזהרת אתם את החקים ואת התורת והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון
21ואתה תחזה לך מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עליהם שרי אלפים ושרי מאות שרי חמשים ושרי עשרות
22ושפטו את העם בכל עת והיה כל הדבר הגדול יביאון אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם והקל מעליך ונשאו אתך
23אם את הדבר הזה תעשה וצוך אלהים ויכלת עמד וגם כל העם הזה אל מקומו יבוא בשלום
24וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר ויאמר משה אל העם לא אוכל אנכי לבדי שאת אתכם יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב יהוה אלהי אבתיכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם איכה אשא לבדי טרחכם משאכם וריבכם הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם ויענו ויאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות
25ויקח את ראשי שבטיהם אנשים חכמים וידעים ויתן אתם ראשים עליהם שרי אלפים ושרי מאות שרי חמשים ושרי עשרות ושטרים לשבטיהם ויצו את שפטיהם לאמר שמעו בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדול תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו ויצו אתם את כל הדברים אשר יעשון
26וישפטו את העם בכל עת את הדבר הגדול יביאון אל משה וכל הדבר הקטן ישפטו הם
27וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו
Copyright information for SPVar