Exodus 2

וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי
ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים
ולא יכלה עוד הצפנהו ותקח לו אמו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסף על שפת היאר
ותתיצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו
ותרד בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסף ותשלח את אמתה ותקחה
ותפתחה ותרא את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו בת פרעה ותאמר מילדי העברים זה
ותאמר אחתו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות ותינק לך את הילד
ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד
ותאמר לה בת פרעה הלכי את הילד הזה והינקהו לי ואני אתן את שכרך ותקח האשה את הילד ותניקהו
10 ויגדל הנער ותבאהו אל בת פרעה ויהי לה לבן ותקרא את שמו משה ותאמר כי מן המים משיתיו
11 ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו
12 ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול
13 ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך
14 ויאמר מי שמך לאיש שר ולשפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר
15 וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר
16 ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות את צאן אביהן
17 ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את צאנם
18 ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום
19 ותאמרנה איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלא לנו וישק את הצאן
20 ויאמר אל בנתיו ואיה למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם
21 ויאל משה לשבת את האיש ויתן את צפורה בתו למשה לאשה
22 ותלד בן ויקרא את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה
23 ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויצעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה
24 וישמע אלהים את נקאתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם ואת יצחק ואת יעקב
25 וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים
Copyright information for SPVar