Exodus 2

1וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי
2ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים
3ולא יכלה עוד הצפנהו ותקח לו אמו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסף על שפת היאר
4ותתיצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו
5ותרד בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסף ותשלח את אמתה ותקחה
6ותפתחה ותרא את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו בת פרעה ותאמר מילדי העברים זה
7ותאמר אחתו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות ותינק לך את הילד
8ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד
9ותאמר לה בת פרעה הלכי את הילד הזה והינקהו לי ואני אתן את שכרך ותקח האשה את הילד ותניקהו
10ויגדל הנער ותבאהו אל בת פרעה ויהי לה לבן ותקרא את שמו משה ותאמר כי מן המים משיתיו
11ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו
12ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול
13ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך
14ויאמר מי שמך לאיש שר ולשפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר
15וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר
16ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות את צאן אביהן
17ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את צאנם
18ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום
19ותאמרנה איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלא לנו וישק את הצאן
20ויאמר אל בנתיו ואיה למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם
21ויאל משה לשבת את האיש ויתן את צפורה בתו למשה לאשה
22ותלד בן ויקרא את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה
23ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויצעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה
24וישמע אלהים את נקאתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם ואת יצחק ואת יעקב
25וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים
Copyright information for SPVar