Exodus 21

אלה המשפטים אשר תשים לפניהם
כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבדך ובשבעית יצא לחפשי חנם
אם בגפיו יבוא בגפיו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו
אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניו והוא יצא בגפיו
אם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי
והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם
וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים
אם רעה היא בעיני אדניה אשר לא העדה והפדה לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה
ואם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה
10 ואם אחרת יקח לו שארה כסותה וענתה לא יגרע
11 ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף
12 מכה איש ומת מות יומת
13 ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה
14 וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות
15 ומכה אביו ואמו מות יומת
16 וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת
17 ומקלל אביו ואמו מות יומת
18 וכי יריבון אנשים והכו איש את רעהו ולא ימות ונפל למשכב
19 אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא
20 וכי יכה איש את עבדו או את אמתו ומת תחת ידו מות יומת
21 אך אם יום או יומים יעמד לא יומת כי כספו הוא
22 וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצא ולדה ולא יהיה אסון ענש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים
23 ואם אסון יהיה ונתתה נפש
24 תחת נפש עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל
25 מכוה תחת מכוה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה
26 וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו
27 ואם שן עבדו או שן אמתו יפל לחפשי ישלחנו תחת שנו
28 וכי יכה שור או כל בהמה את איש או את אשה ומת סקל יסקל הבהמה ולא יאכל את בשרו ובעל הבהמה נקיא
29 ואם בהמה מכה היא מתמול שלשום והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה הבהמה תסקל וגם בעליו יומת
30 אם כפר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו
31 או בן יכה או בת כמשפט הזה יעשה לו
32 אם עבד תכה הבהמה או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והבהמה תסקל
33 וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יכסנו ונפל שם שור או חמור וא כל בהמה
34 בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו
35 וכי יגף שור איש או כל בהמתו את שור רעהו או את כל בהמתו ומת ומכרו את החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון
36 או נודע כי בהמה מכה היא מתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם בהמה תחת בהמה והמת יהיה לו
37 וכי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה
Copyright information for SPVar