Exodus 22

אם במחתרת ימצא הגנב והכהו ומת אין לו דם
אם זרח השמש עליו דם לו שלם ישלם אם אין לו ונמכר בגנבתו
אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה עד כל בהמה חיים אחד שנים ישלם
וכי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירו ובער בשדה אחר שלם ישלם משדהו כתבואתה ואם כל השדה יבעה מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם
כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את הבערה
וכי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר ונגנב מבית האיש אם ימצא הגנב ושלם אחד שנים
ואם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו
על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שמלה על כל האבדה אשר יאמר כי הוא זה עד יהוה יבוא דבר שניהם אשר ירשיענו האלהים ישלם אחד שנים לרעהו
וכי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה או כל בהמה לשמר ומת או נשבר או נשבה אין ראה
10 שבועת יהוה תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם
11 אם גנב יגנב מעמו ושלם לבעליו
12 אם טרף יטרף יביא עד הטרפה ולא ישלם
13 וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם
14 אם בעליו עמו לא ישלם אם שכיר הוא ובא בשכרו
15 וכי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה
16 ואם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת
17 מכשפה לא תחיה
18 כל שכב עם בהמה מות יומת
19 זבח לאלהים אחרים יחרם
20 וגר לא תונו ולא תלחצו כי גרים הייתם בארץ מצרים
21 כל אלמנה ויתום לא תענו כי
22 אם ענה תענו אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו
23 וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים
24 אם כסף תלוה את עמי את עני עמך לא תהיה לו כנשא לא תשימנו עליו נשך
25 אם חבל תחבל שמלת רעך עד בא השמש תשיבנה לו
26 כי היא כסותו לבדה היא שמלתו לעורו במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אנכי
27 אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר
28 מליתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי
29 כן תעשה לשורך ולצאנך שבעת ימים יהיה עם אמו וביום השמיני תתנו לי
30 ואנשי קדש תהיו לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו השלך תשליכו אתו
Copyright information for SPVar