Exodus 24

ואל משה אמר עלה אל יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק
ונגש משה לבדו אל יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלה עמו
ויבא משה ויספר לעם את כל דברי יהוה ואת כל המשפטים ויענו כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר יהוה נעשה
ויכתב משה את כל דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה אבנים לשנים עשר שבטי ישראל
וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלות ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים בני בקר
ויקח משה חצי הדם וישם באגנות וחצי הדם זרק על המזבח
ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר יהוה נשמע ונעשה
ויקח משה את הדם ויזרקהו על העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל הדברים האלה
ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר ושבעים מזקני ישראל
10 ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהור
11 ואל אצלי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו
12 ויאמר יהוה אל משה עלה אלי ההרה והוי שם ואתן לך את לוחת האבנים התורה והמצוה אשר כתבתי להורתם
13 ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלהים
14 ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם הנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אליהם
15 ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר
16 וישכן כבוד יהוה על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן
17 ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל
18 ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה
Copyright information for SPVar