Exodus 25

וידבר יהוה אל משה לאמר
דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי
וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב כסף ונחשת
ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים
ועורת אילים מאדמים ועורת תחשים ועצי שטים
ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים
ואבני שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוככם
ככל אשר אני מראה אתך בהר את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשה
10 ועשית ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו
11 וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית לו זר זהב סביב
12 ויצקת לו ארבע טבעות זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעות על צלעו האחת ושתי טבעות על צלעו השנית
13 ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב
14 והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון בהם
15 בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו
16 ונתתה אל הארון את העדות אשר אתן אליך
17 ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו
18 ועשית שנים כרובים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת
19 יעשו כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשה את הכרובים על שני קצתיו
20 והיו הכרובים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם אחד אל אחד אל הכפרת יהיו פני הכרובים
21 ונתתה את הכפרת על הארון מלמעלה ואל הארון תתן את העדות
22 ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות את כל אשר אצוה אתך אל בני ישראל
23 ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קומתו
24 וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב
25 ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב
26 ועשית לו ארבע טבעות זהב ונתתה את הטבעות על ארבע הפאות אשר לארבע רגליו
27 לעמת המסגרת תהיינה הטבעות בתים לבדים לשאת את השלחן
28 ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשאו בהם את השלחן
29 ועשית את קערתיו וכפתיו ומנקיתיו וקשתיו אשר יסכו בהם זהב טהור תעשה אתם
30 ונתתה על השלחן לחם פנים לפני תמיד
31 ועשית מנורת זהב טהור מקשה תעשה את המנורה ירכיה קניה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו
32 וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנורה מצדה האחד ושלשה קני מנורה מצדה השני
33 שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן תעשה לששת הקנים היצאים מן המנורה
34 ובמנורה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה
35 וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היוצאים מן המנורה
36 כפתריהם וקנותם ממנה יהיו כלה מקשה אחד זהב טהור
37 ועשית את נרתיה שבעה והעלית את נרתיה והאירו אל עבר פניה
38 ומלקחיה ומחתיתיה זהב טהור
39 ככר זהב טהור תעשה אתה ואת כל הכלים האלה
40 וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר
Copyright information for SPVar