Exodus 27

ועשית מזבח עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קומתו
ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיינה קרנתיו וצפית אתו נחשת
ועשית סירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתיתיו לכל כליו תעשה נחשת
ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על הרשת ארבע טבעות נחשת על ארבע קצתיו
ונתתה אתו תחת כרכב המזבח מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח
ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וצפית אתם נחשת
והבאת את הבדים בטבעות והיו הבדים על שתי צלעות המזבח בשאת אתו
נבוב לוחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר וכן יעשו
ועשית את חצר המשכן לפאת נגבה תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באתה ארך לפאה האחת
10 ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת וויהם וחשקיהם כסף
11 וכן לפאת צפונה בארך קלעים מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת וויהם וחשקיהם לסף
12 ורחב החצר לפאת יםה קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה נחשת
13 ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה
14 חמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה נחשת
15 ולפאת השנית חמש עשרה אמה קלעים עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה נחשת
16 ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמודיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת
17 כל עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת
18 ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים באמה וקומה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת ועשית את
19 כל כלי המשכן בכל עבדתו ובכל יתדתיו וכל יתדות החצר נחשת ועשית בגדי תכלת וארגמן ותולעת שני לשדת בהם בקדש
20 ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד
21 באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדות יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני יהוה חקת עולם לדרתיכם מאת בני ישראל
Copyright information for SPVar