Exodus 28

ואתה הקריב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהן לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן
ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת
ואתה תדבר אל כל חכם לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהן לי
ואלה הבגדים אשר יעשון חשן ואפוד ומעיל כיתנת תשבץ מצנפת ואבניט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהן לי
והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת התולעת השני ואת השש
ועשו את האפוד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב
שתי כתפות חברות יהיה לו על שני קצתיו יחבר
וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
ולקחת את שתי אבני השהם ופתחת עליהן את שמות בני ישראל
10 ששה משמתם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדתם
11 מעשה חרש אבן פתוחי חתם תפתח את שתי האבנים על שמות בני ישראל מוסבת משבצות זהב תעשה אתם
12 ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זכרון הנה לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני יהוה על שתי כתפתיו לזכרון
13 ועשית משבצות זהב
14 ושתי שרשרות זהב טהור מגבלות תעשה אתם מעשה עבות ונתתה את שרשרות העבתות על המשבצות
15 ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה האפוד תעשנו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר תעשה אתו
16 רבוע יהיה כפול זרת ארכו וזרת רחבו
17 ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים טור אדם פטדה וברקת הטור האחד
18 והטור השני נפך ספיר ויהלם
19 והטור השלישי לשם שבו ואחלמה
20 והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה וישפה מוסבת משבצות זהב יהיו במלאתם
21 והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל שתים עשרה על שמותם פתוחי חתם איש על שמו תהיינה לשנים עשר שבט
22 ועשית על החשן שרשרות גבלות מעשה עבות זהב טהור
23 ועשית על החשן שתי משבצות זהב ושתי טבעות זהב ונתתה את הטבעות על קצות החשן
24 ונתתה את שתי עבתות הזהב על שתי הטבעות על קצות החשן
25 ואת שתי הקצות שתי העבתות תתן על שתי המשבצות ונתתה על כתפות האפוד אל מול פניו
26 ועשית שתי טבעות זהב ושמת אתם על שני קצות החשן על שפתו אשר על עבר האפוד ביתה
27 ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד
28 וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החשן מעל האפוד
29 ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש לזכרון לפני יהוה תמידה ועשית את הארים ואת התמים
30 ונתתה על חשן המשפט את הארים ואת התמים והיו על לב אהרן בבאו לפני יהוה ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני יהוה תמידה
31 ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת
32 והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה לו לא יקרע
33 ועשית על שוליו רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר על שוליו סביב ופעמוני זהב בתוכם סביב
34 פעמון זהב ורמון פעמון זהב ורמון על שולי המעיל סביב
35 והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבאו אל הקדש לפני יהוה ובצאתו ולא ימות
36 ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש ליהוה
37 ושמת אתו על פתיל תכלת והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה
38 והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קדשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה
39 ושבצת את הכתנת שש ועשית מצנפת שש ואבניט תעשה מעשה רקם
40 ולבני אהרן תעשה כיתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת
41 והלבשת אתם את אהרן אחיך ואת בניו אתו ומשחת אתם ומלאת את ידם וקדשת אתם וכהנו לי
42 ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממתנים ועד ירכים יהיו
43 והיו על אהרן ועל בניו בבאם אל אהל מועד או בגשתם אל המזבח לשרת בקדש ולא ישאו עון ומתו חקת עולם לו ולזרעו אחריו
Copyright information for SPVar