Exodus 29

וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואילים שנים תמימם
ולחם מצות וחלות מצות בללות בשמן ורקיקי מצות סלת חטים תעשה אתם
ונתתה אתם על סל אחד והקרבת אתם בסל ואת הפר ואת שני האילים
ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים
ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרן את הכיתנת וחגרת אתו אבניט והלבשת אתו את המעיל ונתתה עליו את האפוד ואת החשן ואפדת לו בחשב האפוד
ושמת המצנפת על ראשו ונתתה את נזר הקדש על המצנפת
ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשחת אתו
ואת בניו תקריב והלבשתם כיתנת
וחגרת אתם אבנטים אהרן ובניו וחבשת להם מגבעות והיתה להם כהנה לחקת עולם ומלאת יד אהרן ויד בניו
10 והקרבת את הפר לפני יהוה פתח אהל מועד וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש הפר
11 ושחטת את הפר לפני יהוה פתח אהל מועד
12 ולקחת מדם הפר ונתתה על קרנות המזבח באצבעך ואת כל הדם תשפך אל יסוד המזבח
13 ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה
14 ואת בשר הפר ואת עורו ואת פרשו תשרף באש מחוץ למחנה חטאת היא
15 ואת האיל האחד תקח וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
16 ושחטת את האיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב
17 ואת האיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו ונתתה על נתחיו ועל ראשו
18 והקטרת את כל האיל המזבחה עלה הוא ליהוה ריח ניחח אשה הוא ליהוה
19 ולקחת את האיל השני וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
20 ושחטת את האיל ולקחת מדמו ונתתה על תנך אזן אהרן ועל תנך אזן בניו הימנית ועל בהון ידם הימנית ועל בהון רגלם הימנית וזרקת את הדם על המזבח סביב
22 ולקחת מן האיל החלב את האליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי איל מלאים הוא
23 וככר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני יהוה
24 ושמת הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני יהוה
25 ולקחת אתם מידם והקטרת אתם המזבחה על העלה לריח ניחח אשה הוא ליהוה
26 ולקחת את החזה מאיל המלאים מאשר לאהרן והנפת אתו תנופה לפני יהוה והיה לך למנה
27 וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאיל המלאים מאשר לאהרן ומאשר לבניו
28 והיה לאהרן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם ליהוה ולקחת משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח והזית על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו וקדשתו ואת בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו
29 ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בם ולמלא בם את ידם
30 שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבוא אל אהל מועד לשרת בקדש
31 ואת איל המלאים תקח ובשלת את בשרו במקום קדוש
32 ואכל אהרן ובניו את בשר האיל ואת הלחם אשר בסל פתח אהל מועד
33 יאכלו אתם אשר כפר בם למלא בם את ידם לקדש אתם וזר לא יאכל כי קדש הם
34 ואם יותר מבשר המלאים ומן הלחם עד הבקר ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא
35 ועשית לאהרן ולבניו ככה ככל אשר צויתי אתך שבעת ימים תמלא את ידם
36 ופר חטאת תעשה ליום על הכפרים וחטאת על המזבח בכפרך עליו ומשחת אתו לקדשו
37 שבעת ימים תכפר על המזבח וקדשת אתו והיה המזבח קדש קדשים כל הנגע במזבח יקדש
38 וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים ליום תמיד עלת תמיד
39 את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים
40 ועשרון סלת בלול בשמן כתית רבעית ההין ונסך רבעית ההין יין לכבש האחד
41 ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה לו ריח ניחח אשה ליהוה
42 עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל מועד לפני יהוה אשר אועד לך שמה לדבר אליך שם
43 ונדרשתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי
44 וקדשתי את אהל מועד ואת המזבח ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי
45 ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים
46 וידעו כי אני יהוה אלהיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני יהוה אלהיהם
Copyright information for SPVar