Exodus 30

11 וידבר יהוה אל משה לאמר
12 כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו ליהוה בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם
13 זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש ושקל הקדש עשרים גרה הוא השקל תרומה ליהוה
14 כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתנו את תרומת יהוה
15 העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת יהוה לכפר על נפשתיכם
16 ולקחת את כסף הכפרים מאת בני ישראל ונתתה אתו אל עבדת אהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון לפני יהוה לכפר על נפשתיכם
17 וידבר יהוה אל משה לאמר
18 ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתתה אתו בין אהל מועד ובין המזבח ונתתה שם מים
19 ורחץ ממנו אהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם
20 בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימותו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה ליהוה
21 ירחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו והיתה להם חקת עולם לו ולזרעו לדרתם
22 וידבר יהוה אל משה לאמר
23 ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמון בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים
24 וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין
25 ועשית אתו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה
26 ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדות
27 את השלחן ואת כל כליו את המנורה ואת כל כליה את מזבח הקטרת
28 ואת מזבח העלה ואת כל כליו את הכיור ואת כנו
29 וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש
30 ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי
31 ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם
32 על בשר אדם לא יוסך ובתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא וקדש יהיה לכם
33 איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו
34 וידבר יהוה אל משה לאמר קח לך סמים נטף ושחלת וחלבניה סמים ולבונה זכה בד בבד יהיה
35 ועשית אתו קטרת רקח מעשה רקח ממלחת טהור קדש
36 ושחקת ממנו הדק ונתתה ממנו לפני העדות באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה לכם
37 והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לכם ליהוה
38 איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו
Copyright information for SPVar