Exodus 33

וידבר יהוה אל משה לאמר לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה
ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני והאמרי והחתי והגרגשי והפרזי והחוי והיבוסי
אל ארץ זבת חלב ודבש כי לא אעלה בקרבך כי עם קשה ערף אתה פן אכלך בדרך
וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו
ויאמר יהוה אל משה אמר אל בני ישראל אתם עם קשה ערף רגע אחד אעלה בקרבך וכליתך ועתה הוריד עדיך מעליך ואדעה מה אעשה לך
ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב
ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אהל מועד והיו כל מבקשי יהוה יצאו אל אהל מועד אשר מחוץ למחנה
והיה כצאת משה אל האהל יקומו כל העם ונצבו איש פתח אהלו והביטו אחרי משה עד באו האהלה
והיה כבוא משה האהל ירד עמוד הענן ועמד פתח האהל ודבר עם משה
10 וראו כל העם את עמוד הענן עמד פתח האהל וקםו כל העם והשתחוו איש פתח אהלו
11 ודבר יהוה אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימוש מתוך האהל
12 ויאמר משה אל יהוה ראה אתה אמר אלי העל את העם הזה ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני
13 ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכיך ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה
14 ויאמר פני ילכו והנחתי לך
15 ויאמר אליו אם אין פניך הלכים אל תעלנו מזה
16 ובמה יודע אפו כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך הלוא בלכתך עמנו ונפלנו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה
17 ויאמר יהוה אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם
18 ויאמר הראני נא את כבודך
19 ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם יהוה לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם
20 ויאמר לא תוכל לראות פני כי לא יראני האדם וחי
21 ויאמר יהוה הנה מקום אתי ונצבת על הצור
22 והיה בעבר כבודי ושמתיך בנקירות הצור ושכתי כפי עליך עד עברי
23 והסרתי כפי וראית את אחרי ופני לא יראו
Copyright information for SPVar