Exodus 34

ויאמר יהוה אל משה פסל לך שני לוחת אבנים כראישונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראישונים אשר שברת
והוי נכון לבקר ועלית בבקר אל הר סיני ונצבת לי שם על ראש ההר
ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל יראה בכל ההר וגם הצאן ובקר אל ירעו אל מול ההר ההוא
ויפסל משה שני לוחת אבנים כראישונים וישכם בבקר ויעל אל הר סיני כאשר צוה יהוה אתו ויקח בידו שני לוחת אבנים
וירד יהוה בענן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם יהוה
ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת
נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לו ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים
וימהר משה ויקד ארצה וישתחוי
ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו כי עם קשה ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו
10 ויאמר הנה אנכי כרת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה יהוה כי נורא הוא אשר אני עשה עמך
11 שמור לך את אשר אנכי מצוך היום הנני גרש מפניך את הכנעני והאמרי והחתי והגרגשי והפרזי והחוי והיבוסי
12 השמר לך פן תכרת ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליו פן יהיה למוקש בקרבך
13 כי את מזבחתיהם תתצון ואת מצבתיהם תשברון ואשריהם תכרתון
14 כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא
15 פן תכרת ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו
16 ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן והזנו את בניך אחרי אלהיהן
17 אלהי מסכה לא תעשה לך
18 את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים
19 כל פטר רחם לי וכל מקניך תזכר פטר שור ושה
20 ופטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדנו וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה ולא יראו פני ריקם
21 ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת
22 וחג שבעות תעשה לך בכורי קציר חטים וחג האסף תקופת השנה
23 שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון יהוה אלהי ישראל
24 כי אוריש גוים רבים מפניך והרחבתי את גבולך ולא יחמד איש את ארצך בעלותך לראות את פני יהוה אלהיך שלש פעמים בשנה
25 לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבקר זבח חג הפסח
26 ראשית בכורי אדמתך תביא ביתה יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו
27 ויאמר יהוה אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל
28 ויהי שם לפני יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלוחת את דברי הברית עשרת הדברים
29 ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחת העדות בידו ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו
30 וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו
31 ויקרא אליהם משה וישבו אליו אהרן וכל הנשיאים בעדה וידבר משה אליהם
32 ואחרי כן נגשו אליו כל בני ישראל ויצום את כל אשר דבר יהוה אתו בהר סיני
33 ויכל משה מדבר אתם ויתן על פניו מסוה
34 ובבא משה לפני יהוה לדבר אתו יסיר את המסוה עד צאתו ויצא ודבר אל בני ישראל את בל אשר יצוהו
35 וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני משה והשיב את המסוה על פניו עד באו לדבר אתו
Copyright information for SPVar