Exodus 35

1ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשות אתם
2ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל העשה בו מלאכה יומת
3לא תבעירו אש בכל מושבתיכם ביום השבת
4ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר
5קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביא את תרומת יהוה זהב כסף ונחשת
6תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים
7ועורת אילם מאדמים ועורת תחשים ועצי שטים
8ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים
9ואבני שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן
10וכל חכם לב בכם יבוא ועשה את כל אשר צוה יהוה
11את המשכן ואת אהלו ואת מכסהו ואת קרסיו ואת קרשיו ואת בריחיו ואת עמדיו ואת אדניו
12את הארון ואת בדיו ואת הכפרת ואת פרכת המסך
13את השלחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים
14את מנורת המאור ואת כל כליה ואת שמן המאור
15את מזבח הקטרת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן
16את מזבח העלה ואת מכבר הנחשת אשר לו ואת בדיו ואת כל כליו את הכיור ואת כנו
17את קלעי החצר ואת עמודיה ואת אדניה ואת מסך שער החצר
18את יתדות המשכן ואת יתדות החצר ואת מיתריהם
19את בגדי השרד לשרת בקדש ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
20ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה
21ויביאו כל איש אשר נשאו לבו וכל איש אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש
22ויביאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביא חח ונזם טבעת עגיל וכומז כל כלי זהב וכל אשר הניף תנופת זהב ליהוה
23וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים ועורת אילים מאדמים ועורת תחשים הביאו
24וכל מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים למלאכת העבדה הביאו
25וכל אשה חכמת לב בידה טוה ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן ואת התולעת השני ואת השש
26וכל הנשים אשר נשא לבהן אתהן בחכמה טוו את העזים
27והנשיאים הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן
28ואת הבשםים ואת שמן המאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים
29וכל איש ואשה אשר נדב אתם לבם להביא לכל המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה ליהוה
30ויאמר משה לבני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה
31וימלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה
32ולחשב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחשת
33ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבות
34ולהורות נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן
35מלא אתם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש וארג עשו כל המלאכה וחשבי מחשבות
Copyright information for SPVar