Exodus 35

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשות אתם
ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל העשה בו מלאכה יומת
לא תבעירו אש בכל מושבתיכם ביום השבת
ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר
קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביא את תרומת יהוה זהב כסף ונחשת
תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים
ועורת אילם מאדמים ועורת תחשים ועצי שטים
ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים
ואבני שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן
10 וכל חכם לב בכם יבוא ועשה את כל אשר צוה יהוה
11 את המשכן ואת אהלו ואת מכסהו ואת קרסיו ואת קרשיו ואת בריחיו ואת עמדיו ואת אדניו
12 את הארון ואת בדיו ואת הכפרת ואת פרכת המסך
13 את השלחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים
14 את מנורת המאור ואת כל כליה ואת שמן המאור
15 את מזבח הקטרת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן
16 את מזבח העלה ואת מכבר הנחשת אשר לו ואת בדיו ואת כל כליו את הכיור ואת כנו
17 את קלעי החצר ואת עמודיה ואת אדניה ואת מסך שער החצר
18 את יתדות המשכן ואת יתדות החצר ואת מיתריהם
19 את בגדי השרד לשרת בקדש ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
20 ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה
21 ויביאו כל איש אשר נשאו לבו וכל איש אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש
22 ויביאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביא חח ונזם טבעת עגיל וכומז כל כלי זהב וכל אשר הניף תנופת זהב ליהוה
23 וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים ועורת אילים מאדמים ועורת תחשים הביאו
24 וכל מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים למלאכת העבדה הביאו
25 וכל אשה חכמת לב בידה טוה ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן ואת התולעת השני ואת השש
26 וכל הנשים אשר נשא לבהן אתהן בחכמה טוו את העזים
27 והנשיאים הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן
28 ואת הבשםים ואת שמן המאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים
29 וכל איש ואשה אשר נדב אתם לבם להביא לכל המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה ליהוה
30 ויאמר משה לבני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה
31 וימלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה
32 ולחשב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחשת
33 ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבות
34 ולהורות נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן
35 מלא אתם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש וארג עשו כל המלאכה וחשבי מחשבות
Copyright information for SPVar