Exodus 36

ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן יהוה בהם חכמה ותבונה לדעת לעשות את כל מלאכת עבדת הקדש לכל אשר צוה יהוה
ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרב אל המלאכה לעשות אתה
ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש לעשות אתה והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר
ויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר הם עשים
וידברו אל משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה אשר צוה יהוה לעשות אתה
ויצו משה ויעברו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשה עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכל העם מהביא
והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אתה והותירו
ויעשו כל חכמי לב בעשי המלאכה את המשכן עשו עשר יריעות שש משזר תכלת וארגמן ותולעת שני כרובים מעשה חשב עשה אתם
ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעות
10 ויחבר את חמש היריעות אחת אל אחת וחמש היריעות חבר אחת אל אחת
11 ויעש ללאות תכלת על שפת היריעה האחת בקצה במחברת וכן עשה בשפת היריעה הקצונה במחברת השנית
12 חמשים ללאות עשה ביריעה האחת וחמשים ללאות עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבלות הללאות אחת אל אחת
13 ויעש חמשים קרסי זהב ויחבר את היריעות אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד
14 ויעש יריעות עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעות עשה אתם
15 ארך היריעה האחת שלשים באמה וארבע אמות רחב היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה היריעות
16 ויחבר את חמש היריעות לבד ואת שש היריעות לבד
17 ויעש ללאות חמשים על שפת היריעה הקצונה במחברת וחמשים ללאות עשה על שפת היריעה החברת השנית
18 ויעש קרסי נחשת חמשים לחבר את האהל להיות אחד
19 ויעש מכסה לאהל עורת אילים מאדמים ומכסה עורת תחשים מלמעלה
20 ויעש את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים
21 עשר אמות ארך הקרש האחד אמה וחצי האמה רחב הקרש האחד
22 שתי ידות לקרש האחד משלבות אחת אל אחת כן עשה לכל קרשי המשכן
23 ויעש את הקרשים למשכן עשרים קרשים לפאת נגבה תימנה
24 וארבעים אדני כסף עשה תחת עשרים הקרשים שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו
25 ולצלע המשכן השנית לפאת צפונה עשה עשרים קרשים
26 וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד
27 ולירכתי המשכן ימה עשה ששה קרשים
28 ושני קרשים עשה למקצעות המשכן בירכתים
29 והיו תאמים מלמטה יחדו היו תאמים אל ראשו אל הטבעת האחת כן עשה לשניהם לשני המקצעות
30 והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד
31 ויעשו בריחי עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחד
32 וחמשה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחים לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה
33 ויעש את הבריח התיכון לברח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה
34 ואת הקרשים צפה זהב ואת טבעתיהם עשה זהב בתים לבריחים ויצף את הבריחים זהב
35 ויעש פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב עשה אתה כרזבים
36 ויעש לה ארבעה עמודי שטים ויצפם זהב וויהם זהב ויצק להם ארבעה אדני כסף
37 ויעש מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם
38 את עמודיו חמשה ואת וויהם וצפה ראשיהם וחשקיהם זהב ואדניהם חמשה נחשת
Copyright information for SPVar