Exodus 37

ויעש בצלאל את הארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו
ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב
ויצק לו ארבע טבעות זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעות על צלעו האחת ושתי טבעות על צלעו השנית
ויעש בדי עצי שטים ויצף אתם זהב
ויבא את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון בהם
ויעש כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו
ויעש שני כרובים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת
כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת עשה את הכרובים משני קצתיו
והיו הכרובים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם אחד אל אחד אל הכפרת היו פני הכרובים
10 ויעש את השלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קומתו
11 ויצף אתו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב
12 ויעש לו מסגרת טפח סביב ויעש זר זהב למסגרתו סביב
13 ויצק ארבע טבעות זהב ויתן את הטבעות על ארבע הפאות אשר לארבע רגליו
14 לעמת המסגרת היו הטבעות בתים לבדים לשאת את השלחן
15 ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב לשאת את השלחן
16 ויעש את הכלים אשר על השלחן את קערתיו ואת כפתיו ואת מנקיתיו ואת הקשות אשר יוסך בהם זהב טהור
17 ויעש את המנורה זהב טהור מקשה עשה את המנורה ירכיה קניה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו
18 וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנורה מצדה האחד ושלשה קני מנורה מצדה השני
19 שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנורה
20 ובמנורה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה
21 וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים ממנה
22 כפתריהם וקנותם ממנה היו כלה מקשה אחד זהב טהור
23 ויעש את נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתיתיה זהב טהור
24 ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל כליה
25 ויעש את מזבח הקטרת עצי שטים אמה ארכו ואמה רחבו רבוע ואמתים קומתו ממנו היו קרנתיו
26 ויצף אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ויעש לו זר זהב סביב
27 ושתי טבעות זהב עשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו על שני צדיו לבתים לבדים לשאת אתו בהם
28 ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב
29 ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור מעשה רקח
Copyright information for SPVar