Exodus 39

1ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את משה
2ויעשו את האפוד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
3וירקעו את פחי הזהב וקצצו פתלים לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך התולעת השני ובתוך השש מעשה חשב
4כתפות עשה לו חברות על שני קצתיו חבר
5וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את משה
6ויעשו את אבני השהם מוסבת משבצות זהב מפתחות פתוחי חותם על שמות בני ישראל
7וישמו אתם על כתפות האפוד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את משה
8ויעשו את החשן מעשה חשב כמעשה האפוד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
9רבוע היה כפול עשה את החשן זרת ארכו וזרת רחבו
10וימלאו בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד
11והטור השני נפך ספיר ויהלם
12והטור השלישי לשם שבו ואחלמה
13והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצות זהב במלאתם
14והאבנים על שמות בני ישראל הנה שתים עשרה על שמותם פתוחי חותם איש על שמו לשנים עשר שבט
15ויעשו על החשן שרשרות גבלות מעשה עבות זהב טהור
16ויעשו שתי משבצות זהב ושתי טבעות זהב ויתנו את שתי הטבעות על שני קצות החשן
17ויתנו את שתי עבתות הזהב על שתי הטבעות על קצות החשן
18ואת שתי הקצות שתי העבתות נתנו על שתי המשבצות ויתנם על כתפות האפוד אל מול פניו
19ויעשו שתי טבעות זהב וישמו על שני קצות החשן על שפתו אשר על עבר האפוד ביתה
20ויעשו שתי טבעות זהב ויתנם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד
21וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החשן מעל האפוד כאשר צוה יהוה את משה ויעשו את הארים ואת התמים כאשר צוה יהוה את משה
22ויעשו את המעיל מעשה ארג כליל תכלת
23ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע
24ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
25ויעשו פעמוני זהב טהור ויתנו את הפעמונים על שולי המעיל סביב בתוך הרמונים
26פעמון זהב ורמון פעמון זהב ורמון על שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את משה
27ויעשו את הכיתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו
28ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעות שש ואת מכנסי הבד שש משזר
29ואת האבניט שש משזר תכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את משה
30ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה
31ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה
32ותכל כל עבדת המשכן אהל מועד ויעשו בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה כן עשו
33ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחיו עמדיו ואדניהם
34ואת מכסה עורת האילים המאדמים ואת מכסה עורת התחשים ואת פרכת המסך
35את ארון העדות ואת בדיו ואת הכפרת
36את השלחן ואת כל כליו ואת לחם הפנים
37את המנורה הטהרה ואת נרתיה נרת המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור
38את מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל
39את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו ואת בדיו ואת כל כליו את הכיור ואת כנו
40את קלעי החצר ואת עמודיה ואת אדניה ואת המסך לשער החצר את מיתריה ואת יתדתיה ואת כל כלי עבדת המשכן לאהל מועד
41את בגדי השרד לשרת בקדש ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
42ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל את כל העבדה
43וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה
Copyright information for SPVar