Exodus 39

ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את משה
ויעשו את האפוד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
וירקעו את פחי הזהב וקצצו פתלים לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך התולעת השני ובתוך השש מעשה חשב
כתפות עשה לו חברות על שני קצתיו חבר
וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את משה
ויעשו את אבני השהם מוסבת משבצות זהב מפתחות פתוחי חותם על שמות בני ישראל
וישמו אתם על כתפות האפוד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את משה
ויעשו את החשן מעשה חשב כמעשה האפוד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
רבוע היה כפול עשה את החשן זרת ארכו וזרת רחבו
10 וימלאו בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד
11 והטור השני נפך ספיר ויהלם
12 והטור השלישי לשם שבו ואחלמה
13 והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצות זהב במלאתם
14 והאבנים על שמות בני ישראל הנה שתים עשרה על שמותם פתוחי חותם איש על שמו לשנים עשר שבט
15 ויעשו על החשן שרשרות גבלות מעשה עבות זהב טהור
16 ויעשו שתי משבצות זהב ושתי טבעות זהב ויתנו את שתי הטבעות על שני קצות החשן
17 ויתנו את שתי עבתות הזהב על שתי הטבעות על קצות החשן
18 ואת שתי הקצות שתי העבתות נתנו על שתי המשבצות ויתנם על כתפות האפוד אל מול פניו
19 ויעשו שתי טבעות זהב וישמו על שני קצות החשן על שפתו אשר על עבר האפוד ביתה
20 ויעשו שתי טבעות זהב ויתנם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד
21 וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החשן מעל האפוד כאשר צוה יהוה את משה ויעשו את הארים ואת התמים כאשר צוה יהוה את משה
22 ויעשו את המעיל מעשה ארג כליל תכלת
23 ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע
24 ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
25 ויעשו פעמוני זהב טהור ויתנו את הפעמונים על שולי המעיל סביב בתוך הרמונים
26 פעמון זהב ורמון פעמון זהב ורמון על שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את משה
27 ויעשו את הכיתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו
28 ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעות שש ואת מכנסי הבד שש משזר
29 ואת האבניט שש משזר תכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את משה
30 ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה
31 ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה
32 ותכל כל עבדת המשכן אהל מועד ויעשו בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה כן עשו
33 ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחיו עמדיו ואדניהם
34 ואת מכסה עורת האילים המאדמים ואת מכסה עורת התחשים ואת פרכת המסך
35 את ארון העדות ואת בדיו ואת הכפרת
36 את השלחן ואת כל כליו ואת לחם הפנים
37 את המנורה הטהרה ואת נרתיה נרת המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור
38 את מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל
39 את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו ואת בדיו ואת כל כליו את הכיור ואת כנו
40 את קלעי החצר ואת עמודיה ואת אדניה ואת המסך לשער החצר את מיתריה ואת יתדתיה ואת כל כלי עבדת המשכן לאהל מועד
41 את בגדי השרד לשרת בקדש ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
42 ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל את כל העבדה
43 וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה
Copyright information for SPVar