Exodus 4

ויען משה ויאמר והן לא יאמנו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך יהוה
ויאמר אליו יהוה מה זה בידך ויאמר מטה
ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו
ויאמר יהוה אל משה שלח ידך ואחז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו
למען יאמנו כי נראה אליך יהוה אלהי אבתם אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב
ויאמר יהוה לו עוד הבא נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה מחיקו והנה ידו מצרעת כשלג
ויאמר השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו
והיה אם לא יאמנו לך ולא ישמעו לקול האות הראישון והאמנו לקול האות האחרון
והיה אם לא יאמנו גם לשני האתות האלה ולא ישמעו לקולך ולקחת ממימי היאר ושפכת היבשה והיו המים אשר תקח מן היאר יהיו לדם ביבשת
10 ויאמר משה אל יהוה בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי
11 ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי ישים אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה
12 ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתך אשר תדבר
13 ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח
14 ויחר אף יהוה במשה ויאמר הלוא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבבו
15 ודברת אליו ושמת את הדברים בפיו ואנכי אהיה עם פיך ועם פיו והוריתי אתכם את אשר תעשון
16 ודבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים
17 ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האתות
18 וילך משה וישב אל יתרו חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום
19 ויאמר יהוה אל משה במדין לך שוב מצריםה כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך
20 ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמור וישב ארץ מצרים ויקח משה את מטה האלהים בידו
21 ויאמר יהוה אל משה בלכתך לשוב מצרימה ראה את כל המפתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם
22 ואמרת אל פרעה כה אמר יהוה בני בכרי ישראל
23 ואמר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנכי הרג את בנך בכרך
24 ויהי בדרך במלון ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו
25 ותקח צפורה צר ותכרת את ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי
26 וירף ממנה אז אמרה חתן דמים למלות
27 ויאמר יהוה אל אהרן לך לקראת משה המדברה וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו
28 ויגד משה לאהרן את כל דברי יהוה אשר שלחו ואת כל האתות אשר צוהו
29 וילכו משה ואהרן ויאספו את כל זקני בני ישראל
30 וידבר אהרן את כל הדברים אשר דבר יהוה אל משה ויעש האתות לעיני העם
31 ויאמנו העם וישמעו כי פקד יהוה את בני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו
Copyright information for SPVar