Exodus 40

וידבר יהוה אל משה לאמר
ביום החדש הראישון באחד לחדש תקים את המשכן אהל מועד
ושמת שם את ארון העדות וסכת על הארון את הכפרת
והבאת את השלחן וערכת את ערכו והבאת את המנורה והעלית את נרתיה
ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדות ושמת את מסך הפתח למשכן
ונתתה את מזבח העלה לפני פתח המשכן אהל מועד
ונתתה את הכיור בין אהל מועד ובין המזבח ונתתה שם מים
ושמת את החצר סביב ונתתה את מסך שער החצר
ולקחת את שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אתו ואת כל כליו והיה קדש
10 ומשחת את מזבח העלה ואת כל כליו וקדשת את המזבח והיה המזבח קדש קדשים
11 ומשחת את הכיור ואת כנו וקדשת אתו
12 והקרבת את אהרן ואת בניו אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים
13 והלבשת את אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי
14 ואת בניו תקריב והלבשתם כיתנות
15 ומשחת אתם כאשר משחת את אביהם וכהנו לי והיתה להיות להם משחתם לכהנת עולם לדרתם
16 ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה
17 ויהי בחדש הראישון בשנה השנית לצאתם ממצרים באחד לחדש הוקם המשכן
18 ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמדיו
19 ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה
20 ויקח ויתן את העדות אל הארון וישם את הבדים על הארון ויתן את הכפרת על הארון מלמעלה
21 ויבא את הארון אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה יהוה את משה
22 וישם את השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפונה מחוץ לפרכת
23 ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה
24 וישם את המנורה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה
25 ויעל את הנרות לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה
26 וישם את מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת
27 ויקטר עליו קטרת סמים לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה
28 וישם את מסך הפתח למשכן
29 ואת מזבח העלה שם לפני פתח המשכן אהל מועד ויעל עליו את העלה ואת המנחה כאשר צוה יהוה את משה
30 וישם את הכיור בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שם מים לרחצה
31 וירחץ ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם
32 בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את משה
33 ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את כל המלאכה
34 ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן
35 ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן
36 ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם
37 ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלותו
38 כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש תהיה בו לילה לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם
Copyright information for SPVar