Exodus 40

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2ביום החדש הראישון באחד לחדש תקים את המשכן אהל מועד
3ושמת שם את ארון העדות וסכת על הארון את הכפרת
4והבאת את השלחן וערכת את ערכו והבאת את המנורה והעלית את נרתיה
5ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדות ושמת את מסך הפתח למשכן
6ונתתה את מזבח העלה לפני פתח המשכן אהל מועד
7ונתתה את הכיור בין אהל מועד ובין המזבח ונתתה שם מים
8ושמת את החצר סביב ונתתה את מסך שער החצר
9ולקחת את שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אתו ואת כל כליו והיה קדש
10ומשחת את מזבח העלה ואת כל כליו וקדשת את המזבח והיה המזבח קדש קדשים
11ומשחת את הכיור ואת כנו וקדשת אתו
12והקרבת את אהרן ואת בניו אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים
13והלבשת את אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי
14ואת בניו תקריב והלבשתם כיתנות
15ומשחת אתם כאשר משחת את אביהם וכהנו לי והיתה להיות להם משחתם לכהנת עולם לדרתם
16ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה
17ויהי בחדש הראישון בשנה השנית לצאתם ממצרים באחד לחדש הוקם המשכן
18ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמדיו
19ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה
20ויקח ויתן את העדות אל הארון וישם את הבדים על הארון ויתן את הכפרת על הארון מלמעלה
21ויבא את הארון אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה יהוה את משה
22וישם את השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפונה מחוץ לפרכת
23ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה
24וישם את המנורה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה
25ויעל את הנרות לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה
26וישם את מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת
27ויקטר עליו קטרת סמים לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה
28וישם את מסך הפתח למשכן
29ואת מזבח העלה שם לפני פתח המשכן אהל מועד ויעל עליו את העלה ואת המנחה כאשר צוה יהוה את משה
30וישם את הכיור בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שם מים לרחצה
31וירחץ ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם
32בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את משה
33ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את כל המלאכה
34ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן
35ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן
36ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם
37ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלותו
38כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש תהיה בו לילה לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם
Copyright information for SPVar