Exodus 5

1ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר יהוה אלהי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר
2ויאמר פרעה מי יהוה אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל לא ידעתי את יהוה וגם את ישראל לא אשלח
3ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו נלכה נא המדברה דרך שלשת ימים ונזבחה ליהוה אלהינו פן יפגענו בדבר או בחרב
4ויאמר אליהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפרידו את העם ממעשיו לכו לסבלתיכם
5ויאמר פרעה הן רבים עתה מעם הארץ והשבתם אתם מסבלתם
6ויצו פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם ואת שטריו לאמר
7לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבן לבנים כתמול שלשום הם ילכו ויקששו להם תבן
8ואת מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשום תשימו עליהם לא תגרעו ממנו כי נרפים הם על כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו
9תכבד העבדה על האנשים וישעו בה ולא ישעו בדברי שקר
10ויצאו נגשי העם ושטריו וידברו אל העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן
11אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו כי אין נגרע מעבדתכם דבר
12ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקשש קש לתבן
13והנגשים אצוים בעם לאמר כלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות התבן נתן לכם
14ויכו שטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נגשי פרעה לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשום גם תמול גם היום
15ויבאו שטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמר למה תעשה כה לעבדיך
16תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו והנה עבדיך מכים וחטאת עמך
17ויאמר נרפים אתם נרפים על כן אתם אמרים נלכה נזבחה ליהוה
18ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותכן הלבנים תתנו
19ויראו שטרי בני ישראל אתם ברע לאמר לא יגרע מלבניכם דבר יום ביומו
20ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם בצאתם מאת פני פרעה
21ויאמרו אליהם יראה יהוה עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידו להרגנו
22וישב משה אל יהוה ויאמר אדני למה הרעת לעם הזה ולמה זה שלחתני
23ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך
Copyright information for SPVar