Exodus 7

1ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך
2אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו
3ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים
4ולא ישמע אליכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים במשפטים גדלים
5וידעו כל מצרים כי אני יהוה בנטתי את ידי על מצרים והוצאתי את עמי בני ישראל מתוכם
6ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו
7ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש ושמנים שנה בדברם אל פרעה
8וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
9כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם אות או מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה ויהי לתנין
10ויבא משה ואהרן לפני פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין
11ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן
12וישלכו איש מטהו ויהיו לתנינים ויבלע מטה אהרן את מטותם
13ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דבר יהוה
14וידבר יהוה אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח את
15העם לך אל פרעה בבקר הוא יצא המים ונצבת לקראתו על שפת היאר והמטה אשר נהפך לנחש תקח
16בידך ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את עמי ויעבדני במדבר והנה לא שמעת עד
17כה כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאר ונהפכו
18לדם והדגה אשר ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן היאר וילך משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו יהוה אלהי העברים שלחנו אליך לאמר שלח את עמי ויעבדני במדבר והנה לא שמעת עד כה כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאר ונהפכו לדם והדגה אשר ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן היאר
19ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן קח את מטך ונטה את ידך על מימי מצרים על נהרותם ועל יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם ויהיו דם ויהי הדם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים
20ויעשו כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה וירם במטהו ויך את המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם
21והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאר ויהי הדם בכל ארץ מצרים
22ויעשו כן חרטמי מצרים בלהטיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דבר יהוה
23ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת
24ויחפרו כל מצרים סביבת היאר מים לשתות כי לא יכלו לשתות ממימי היאר
25וימלאו שבעת ימים אחרי הכות יהוה את היאר
26ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ודברת אליו כה אמר יהוה שלח את עמי ויעבדני
27ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים
28ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדרי משכביך ועל מטתיך ובבתי עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארתיך
29ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים ויבא משה ואהרן אל פרעה וידברו אליו כה אמר יהוה שלח את עמי ויעבדני ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בבתיך ובחדרי משכביך ועל מטתיך ובבתי עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארתיך ובד ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים
Copyright information for SPVar