Exodus 25

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי
3וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב כסף ונחשת
4ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים
5ועורת אילים מאדמים ועורת תחשים ועצי שטים
6ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים
7ואבני שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן
8ועשו לי מקדש ושכנתי בתוככם
9ככל אשר אני מראה אתך בהר את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשה
10ועשית ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו
11וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית לו זר זהב סביב
12ויצקת לו ארבע טבעות זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעות על צלעו האחת ושתי טבעות על צלעו השנית
13ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב
14והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון בהם
15בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו
16ונתתה אל הארון את העדות אשר אתן אליך
17ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו
18ועשית שנים כרובים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת
19יעשו כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשה את הכרובים על שני קצתיו
20והיו הכרובים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם אחד אל אחד אל הכפרת יהיו פני הכרובים
21ונתתה את הכפרת על הארון מלמעלה ואל הארון תתן את העדות
22ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות את כל אשר אצוה אתך אל בני ישראל
23ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קומתו
24וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב
25ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב
26ועשית לו ארבע טבעות זהב ונתתה את הטבעות על ארבע הפאות אשר לארבע רגליו
27לעמת המסגרת תהיינה הטבעות בתים לבדים לשאת את השלחן
28ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשאו בהם את השלחן
29ועשית את קערתיו וכפתיו ומנקיתיו וקשתיו אשר יסכו בהם זהב טהור תעשה אתם
30ונתתה על השלחן לחם פנים לפני תמיד
31ועשית מנורת זהב טהור מקשה תעשה את המנורה ירכיה קניה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו
32וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנורה מצדה האחד ושלשה קני מנורה מצדה השני
33שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן תעשה לששת הקנים היצאים מן המנורה
34ובמנורה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה
35וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היוצאים מן המנורה
36כפתריהם וקנותם ממנה יהיו כלה מקשה אחד זהב טהור
37ועשית את נרתיה שבעה והעלית את נרתיה והאירו אל עבר פניה
38ומלקחיה ומחתיתיה זהב טהור
39ככר זהב טהור תעשה אתה ואת כל הכלים האלה
40וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר
Copyright information for SPVar