Exodus 26

1ואת המשכן תעשה עשר יריעות שש משזר תכלת וארגמן ותולעת שני כרובים מעשה חשב תעשה אתם
2ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעות
3וחמש היריעות תהיינה חברות אחת אל אחת וחמש היריעות תהיינה חברות אחת אל אחת
4ועשית ללאות תכלת על שפת היריעה האחת בקצה במחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקצונה במחברת השנית
5חמשים ללאות תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאות תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבלות הללאות אחת אל אחת
6ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את היריעות אחת אל אחת בקרסים והיה המשכן אחד
7ועשית יריעות עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעות היריעהת אתם
8ארך היריעה האחת שלשים באמה וארבע אמות רחב היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה היריעות
9וחברת את חמש היריעות לבד ואת שש היריעות לבד וכפלת את היריעה הששית אל מול פני האהל
10ועשית ללאות חמשים על שפת היריעה האחת הקצונה במחברת וחמשים ללאות תעשה על שפת היריעה החברת השנית
11ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את הקרסים בללאות וחברת את האהל והיה אחד
12וסרח העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרח אל אחרי המשכן
13והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח אל צדי המשכן מזה ומזה לכסותו
14ועשית מכסה לאהל עורת אילים מאדמים ומכסה עורת תחשים מלמעלה
15ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים
16עשר אמות ארך הקרש האחד אמה וחצי האמה רחב הקרש האחד
17שתי ידות לקרש האחד משלבות אחת אל אחת כן תעשה לכל קרשי המשכן
18ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרשים לפאת נגבה תימנה
19וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרשים שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו
20ולצלע המשכן השנית לפאת צפונה תעשה עשרים קרשים
21וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד
22ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים
23ושני קרשים תעשה למקצעות המשכן בירכתים
24והיו תאמים מלמטה יחדו יהיו תאמים אל ראשו אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעות יהיו
25והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים שני אדנים לקרש האחד
26ועשית בריחי עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחד
27וחמשה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחים לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה
28והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה
29ואת הקרשים תצפה זהב ואת טבעתיהם תעשה זהב בתים לבריחים וצפית את הבריחים זהב
30והקמת את המשכן כמשפטו אשר הראת בהר
31ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשו אתה כרובים
32ונתתה אתה על ארבעה עמודי שטים מצפים זהב וויהם זהב על ארבעה אדני כסף
33ונתתה את הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים
34ונתתה את הכפרת על ארון העדות בקדש הקדשים
35ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואת המנורה נכח השלחן על ירך המשכן תימנה ואת השלחן תתן על צלע צפונה ועשת מזבח מקטר קטרת עצי שטים תעשה אתו אמה ארכו ואמה רחבו רבוע יהיה ואמתים קומתו ממנו קרנתיו וצפית אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ועשית לו זר זהב סביב ושתי טבעות זהב תעשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו תעשה על שני צדיו והיו לבתים לבדים לשאת אתו בהם ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונתתה אתו לפני הפרכת אשר על ארון העדות אשר אועד לך שמה והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהטיבו את הנרות יקטירנו ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה קטרת תמיד לפני יהוה לדרתיכם לא תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו וכפר אהרן על קרנתיו אחת בשנה מדם חטאת הכפרים אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם קדש קדשים הוא ליהוה
36ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם
37ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אתם זהב טהור וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת
Copyright information for SPVar