Exodus 27

1ועשית מזבח עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קומתו
2ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיינה קרנתיו וצפית אתו נחשת
3ועשית סירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתיתיו לכל כליו תעשה נחשת
4ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על הרשת ארבע טבעות נחשת על ארבע קצתיו
5ונתתה אתו תחת כרכב המזבח מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח
6ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וצפית אתם נחשת
7והבאת את הבדים בטבעות והיו הבדים על שתי צלעות המזבח בשאת אתו
8נבוב לוחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר וכן יעשו
9ועשית את חצר המשכן לפאת נגבה תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באתה ארך לפאה האחת
10ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת וויהם וחשקיהם כסף
11וכן לפאת צפונה בארך קלעים מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת וויהם וחשקיהם לסף
12ורחב החצר לפאת יםה קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה נחשת
13ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה
14חמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה נחשת
15ולפאת השנית חמש עשרה אמה קלעים עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה נחשת
16ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמודיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת
17כל עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת
18ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים באמה וקומה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת ועשית את
19כל כלי המשכן בכל עבדתו ובכל יתדתיו וכל יתדות החצר נחשת ועשית בגדי תכלת וארגמן ותולעת שני לשדת בהם בקדש
20ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד
21באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדות יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני יהוה חקת עולם לדרתיכם מאת בני ישראל
Copyright information for SPVar