Genesis 10

ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחרי המבול
בני יפת גמר ומגוג מדי ויון תובל ומשך ותירס
ובני גמר אשכנז ריפת ותגרמה
ובני יון אליש ותרשיש כתים ודודנים
מאלה נפרדו איי הגוים בארצותם איש ללשנו למשפחותם בגויהם
ובני חם כוש ומצרים פוט וכנען
ובני כוש סבא וחוילה סבתה ורעמה וסבתכה ובני רעמה שבא ודדן
וכוש הוליד את נמרוד הוא החל להיות גבור בארץ
הוא היה גבור ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרוד גבור ציד לפני יהוה
10 ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער
11 מן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבות עיר ואת כלח
12 ואת רסן בין נינוה ובין כלח היא העיר הגדלה
13 ומצרים ילד את לדים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים
14 ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים
15 וכנען ילד את צידון בכורו ואת חת
16 ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי
17 ואת החוי ואת הערוקי ואת הסיני
18 ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפצה משפחת הכנעני
19 ויהי גבול הכנעני מנהר מצרים עד הנהר הגדול פרת ועד הים האחרון
20 אלה בני חם למשפחתם ללשנותם בארצותם לגויהם
21 ולשם ילד גם הוא אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול
22 בני שם עילם ואשור וארפכשד ולד וארם
23 ובני ארם עוץ וחויל גתר ומשא
24 וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר
25 לעבר ילדו שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן
26 ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח
27 ואת הדורם ואת איזל ואת דקלה
28 ואת עיבל ואת אבימאל ואת שבא
29 ואת אפר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן
30 ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם
31 אלה בני שם למשפחותם ללשנותם בארצותם לגויהם
32 אלה משפחות בני נח לתולדתם בגויהם מאלה נפרדו איי הגוים בארץ אחרי המבול
Copyright information for SPVar