Genesis 10

1ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחרי המבול
2בני יפת גמר ומגוג מדי ויון תובל ומשך ותירס
3ובני גמר אשכנז ריפת ותגרמה
4ובני יון אליש ותרשיש כתים ודודנים
5מאלה נפרדו איי הגוים בארצותם איש ללשנו למשפחותם בגויהם
6ובני חם כוש ומצרים פוט וכנען
7ובני כוש סבא וחוילה סבתה ורעמה וסבתכה ובני רעמה שבא ודדן
8וכוש הוליד את נמרוד הוא החל להיות גבור בארץ
9הוא היה גבור ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרוד גבור ציד לפני יהוה
10ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער
11מן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבות עיר ואת כלח
12ואת רסן בין נינוה ובין כלח היא העיר הגדלה
13ומצרים ילד את לדים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים
14ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים
15וכנען ילד את צידון בכורו ואת חת
16ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי
17ואת החוי ואת הערוקי ואת הסיני
18ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפצה משפחת הכנעני
19ויהי גבול הכנעני מנהר מצרים עד הנהר הגדול פרת ועד הים האחרון
20אלה בני חם למשפחתם ללשנותם בארצותם לגויהם
21ולשם ילד גם הוא אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול
22בני שם עילם ואשור וארפכשד ולד וארם
23ובני ארם עוץ וחויל גתר ומשא
24וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר
25לעבר ילדו שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן
26ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח
27ואת הדורם ואת איזל ואת דקלה
28ואת עיבל ואת אבימאל ואת שבא
29ואת אפר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן
30ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם
31אלה בני שם למשפחותם ללשנותם בארצותם לגויהם
32אלה משפחות בני נח לתולדתם בגויהם מאלה נפרדו איי הגוים בארץ אחרי המבול
Copyright information for SPVar