Genesis 12

ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך
ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והוי ברכה
ואברך מברכיך ומקלליך אאר ונברכו בך כל משפחות האדמה
וילך אברם כאשר דבר אליו יהוה וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן
ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען
ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורא והכנעני אז בארץ
וירא יהוה אל אברם ויאמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו
ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלו בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה
ויסע אברם הלך ונסע הנגבה
10 ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ
11 ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה אתי
12 והיה כי יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתיך יחיו
13 אמרי נא אחתי אתי למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך
14 ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה היא מאד
15 ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה
16 ולאברם הייטב בעבורה ויהי לו צאן ובקר מקנה כבד מאד ועבדים ושפחות וחמרים ואתנות וגמלים
17 וינגע יהוה את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם
18 ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך הוא
19 ולמה אמרת אחתי היא ואקח אתה לי לאשה ועתה הנה אשתך קח ולך
20 ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אתו ואת אשתו ואת כל אשר לו ולוט עמו
Copyright information for SPVar