Genesis 14

ויהי בימי אמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר כדר לעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים
עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשע מלך עמרה ושנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע היא צער
כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח
שתים עשרה שנה עבדו את כדר לעמר ובשלש עשרה שנה מרדו
ובארבע עשרה שנה בא כדר לעמר והמלכים אשר אתו ויכו את הרפאים בעשתרות קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים
ואת החרי בהררי שעיר עד איל פראן אשר על המדבר
וישבו ויבאו אל עין משפט היא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וגם את האמרי הישב בחצצון תמר
ויצא מלך סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צבאים ומלך בלע היא צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים
את כדר לעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את החמשה
10 ועמק השדים בארות בארות חמר וינסו מלך סדם ומלך עמרה ויפלו שמ והנשארים ההרה נסו
11 ויקחו את כל רכוש סדם ועמרה ואת כל אכלם וילכו
12 ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילך והוא ישב בסדם
13 ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלוני ממרא האמרי אחי אשכול ואחי ענרם והם בעלי ברית אברם
14 וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן
15 ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק
16 וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו ורכושו השיב וגם את הנשים ואת העם
17 ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדר לעמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק השוה הוא עמק המלך
18 ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון
19 ויברך את אברם ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ
20 וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך ויתן לו מעשר מכל
21 ויאמר מלך סדם אל אברם תנה לי הנפש והרכוש קח לך
22 ויאמר אברם אל מלך סדם הרמתי את ידי אל האלהים אל עליון קנה שמים וארץ
23 אם מחוט ועד שרוך נעל אם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם
24 בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענרם אשכל וממרא הם יקחו חלקם
Copyright information for SPVar