Genesis 15

1אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך ארבה מאד
2ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הלך עררי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר
3ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יירש אתי
4והנה דבר יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך
5ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימ וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך
6והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה
7ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה
8ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשנה
9ויאמר אליו קח לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל
10ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתור ויתן איש את בתרו לקראת רעהו ואת הצפרים לא בתר
11וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם
12ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו
13ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה
14וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול
15ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה
16ודור הרביעי ישוב הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה
17ויהי השמש בא ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה
18ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת
19את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמוני
20ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים
21ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת החוי ואת היבוסי
Copyright information for SPVar