Genesis 16

ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר
ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי
ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה
ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה
ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני ובינך
ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתיך בידך עשי לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה
וימצאה מלאך יהוה על עין המים במדבר על העין בדרך שור
ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באתי ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת
ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל גברתיך והתעני תחת ידה
10 ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב
11 ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדתי בן וקראתי את שמו ישמעאל כי שמע יהוה אל עניך
12 והוא יהיה פרה אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן
13 ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראה כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראה
14 על כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין קדש ובין ברד
15 ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם את שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל
16 ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם
Copyright information for SPVar