Genesis 16

1ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר
2ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי
3ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה
4ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה
5ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני ובינך
6ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתיך בידך עשי לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה
7וימצאה מלאך יהוה על עין המים במדבר על העין בדרך שור
8ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באתי ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת
9ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל גברתיך והתעני תחת ידה
10ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב
11ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדתי בן וקראתי את שמו ישמעאל כי שמע יהוה אל עניך
12והוא יהיה פרה אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן
13ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראה כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראה
14על כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין קדש ובין ברד
15ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם את שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל
16ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם
Copyright information for SPVar