Genesis 17

ויהי אברם בן תשעים ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והוי תמים
ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אתך במאד מאד
ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר
אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים
ולא יקרא עוד שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך
והפריתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו
והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך
ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים
ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם
10 זאת בריתי אשר תשמרו ביני ובינכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר
11 ונמלתם את בשר ערלתכם והיתה לאות ברית ביני ובינכם
12 ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא
13 המול ימול ילידי ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם
14 וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ביום השמיני ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את בריתי הפר
15 ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה
16 וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיו והיתה לגוים ומלכי עמים ממנה יהיו
17 ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאת שנה יוליד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד
18 ויאמר אברהם אל האלהים לוי ישמעאל יחיה לפניך
19 ויאמר אלהים אבל הנה שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם ולזרעו אחריו
20 ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאים יוליד ונתתיו לגוי גדול
21 ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת
22 ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם
23 ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים
24 ואברהם בן תשעים ותשע שנים בהמלו את בשר ערלתו
25 וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו
26 בעצם היום הזה נמל אברהם וישמעאל בנו
27 וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר נמלו אתו
Copyright information for SPVar