Genesis 18

וירא אליו יהוה באלוני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום
וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחוי ארצה
ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניכם אל נא תעברו מעל עבדכם
יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשעינו תחת העץ
ואקח פת לחם וסעדו לבבכם ואחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת
וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות
ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשותו
ויקח חמאה וחלב ואת בן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו
ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל
10 ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והיא אחריו
11 ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים
12 ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן
13 ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי
14 היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן
15 ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לה כי צחקתי
16 ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם
17 ויהוה אמר המכסה אני מאברהם את אשר אני עשה
18 ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ
19 כי ידעתי למען אשר יצוה אברהם את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו
20 ויאמר יהוה צעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד
21 ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה
22 ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה
23 ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע
24 אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדקים אשר בקרבה
25 חלילה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חלילה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט
26 ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם
27 ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר
28 אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה
29 ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אליו אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אשחית בעבור הארבעים
30 ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אשחית אם אמצא שם שלשים
31 ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים
32 ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה
33 וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקומו
Copyright information for SPVar