Genesis 21

1ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר
2ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים
3ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק
4וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים
5ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו
6ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל השמע יצחק לי
7ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי לו בן לזקניו
8ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק בנו
9ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק
10ותאמר לאברהם גרש את האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק
11וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו
12ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה כי ביצחק יקרא לך זרע
13וגם את בן האמה הזאת לגוי גדול אשימנו כי זרעך הוא
14וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע
15ויכלו המים מן החמת ותשלך את הילד תחת אחד השחים
16ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קולה ותבך
17וישמע אלהים את קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים את קול הנער באשר הוא שם
18קומי שאי את הנער והחזקי את ידך בו כי לגוי גדול אשימנו
19ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער
20ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבי קשת
21וישב במדבר פראן ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים
22ויהי בעת ההיא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשר אתה עשה
23ועתה השבע לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנגדי וכחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה
24ויאמר אברהם אנכי אשבע
25ויוכיח אברהם את אבימלך על אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך
26ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום
27ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית
28ויצב אברהם שבע כבשות צאן לבדהן
29ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה שבע הכבשות האלה אשר הצבת לבדהן
30ויאמר אברהם כי את שבע הכבשות תקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת
31על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם
32ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שר צבאו וישבו אל ארץ פלשתים
33ויטע אברהם אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם יהוה אל עולם
34ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים
Copyright information for SPVar