Genesis 22

1ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני
2ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוראה והעלהו שם עלה על אחד ההרים אשר אמר אליך
3וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמרו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי העלה ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלהים
4ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחק
5ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוי ונשוב אליכם
6ויקח אברהם את עצי העלה וישם על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדו
7ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה
8ויאמר אברהם אלהים יראה לו שה לעלה בני וילכו שניהם יחדו
9ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים ויבן שם אברהם את המזבח ויערך את העצים ויעקד את יצחק בנו וישם אתו על המזבח ממעל לעצים
10וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו
11ויקרא אליו מלאך יהוה מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני
12ויאמר אל תשלח ידך על הנער ואל תעשה לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני
13וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו עלה תחת בנו
14ויקרא אברהם את שם המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה
15ויקרא מלאך יהוה אל אברהם שנית מן השמים
16ויאמר בי נשבעתי נאם יהוה כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני
17כי ברוך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים ויירש זרעך את שער איביו
18והתברכו בזרעך כל גוי הארץ עקב אשר שמעת בקולי
19וישב אברהם אל נעריו ויקמו וילכו יחדו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע
20ויהי אחר הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך
21את עוץ בכרו ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם
22ואת כשד ואת חזו ואת פילדש ואת ידלף ואת בתואל
23ובתואל הוליד את רבקה שמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם
24ופילגשו ושמה רומה ותלד גם היא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מעכה
Copyright information for SPVar