Genesis 24

1ואברהם זקן בא בימים ויהוה ברך את אברהם בכל
2ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי
3ואשביעך ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בקרבו
4כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק
5ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם
6ויאמר אליו אברהם השמר לך פן תשיב את בני שמה
7יהוה אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם
8ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך ונקית משבעתי זאת רק את בני לא תשיב שמה
9וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדניו וישבע לו על הדבר הזה
10ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך וכל טוב אדניו בידו ויקם וילך אל ארם נהרים אל עיר נחור
11ויברך הגמלים מחוץ לעיר על באר המים לעת ערב לעת צאת השאבות
12ויאמר יהוה אלהי אדני אברהם הקרא נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם
13הנה אנכי נצב על עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים
14והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אתה הוכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדני אברהם
15ויהי הוא טרם כלה לדבר אל לבו והנה רבקה יצאת אשר ילדה לבתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם וכדה על שכמה
16והנערה טובת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה ותרד העין ותמלא כדה ותעל
17וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיני נא מעט מים מכדך
18ותאמר שתה אדני ותמהר ותורד כדה על ידה ותשקהו
19ותכל להשקתו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתות
20ותמהר ותורד כדה על השקות ותרץ עוד אל הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו
21והאיש משתה לה ומחריש לדעת ההצליח יהוה דרכו אם לא
22ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו וישם על אפה ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם
23ויאמר בת מי אתי הגידי נא לי היש בבית אביך מקום לנו ללין
24ותאמר אליו בת בתואל אנכי בן מלכה אשר ילדה לנחור
25ותאמר אליו גם תבן גם מספה רב עמנו וגם מקום ללין
26ויקד האיש וישתחוי ליהוה
27ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני אברהם אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני
28ותרץ הנערה ותגד לבית אמה כדברים האלה
29ולרבקה אח ושמו לבן וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין
30ויהי כראותו את הנזם ואת הצמדים על ידי אחתו וכשמעו את דברי רבקה אחתו לאמר כה דבר אלי האיש ויבא אל האיש והנה עמד על הגמלים על העין
31ויאמר בא ברוך יהוה למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים
32ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספה לגמלים ומים לרחץ רגליו ורגלי האנשים אשר אתו
33ויושם לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי ויאמרו דבר
34ויאמר עבד אברהם אנכי
35ויהוה ברך את אדני מאד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות וגמלים וחמרים
36ותלד שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתו ויתן לו את כל אשר לו
37וישבעני אדני לאמר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בארצו כי
38אם אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אשה לבני
39ואמר אל אדני אולי לא תלך האשה אחרי
40ויאמר אלי יהוה אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתך והצליח דרכך ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי
41אז תנקה מאלתי כי תבוא אל משפחתי ואם לא יתנו לך והיית נקיא מאלתי
42ואבא היום אל העין ואמר יהוה אלהי אדני אברהם אם ישך נא מצליח דרכי אשר אני הלך עליה
43הנה אנכי נצב על עין המים והיה העלמה היצאת לשאב ואמרתי אליה השקני נא מעט מים מכדך
44ואמרה אלי גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב היא האשה אשר הוכיח יהוה לבן אדני
45אני טרם אכלה לדבר אל לבי והנה רבקה יצאת וכדה על שכמה ותרד העין ותשאב ואמר אליה השקני נא מעט מים מכדך
46ותמהר ותורד כדה מעליה ותאמר שתה וגם גמליך אשקה ואשתה וגם הגמלים השקתה
47ואשאל אתה ואמר בת מי אתי ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה ואשים הנזם על אפה והצמדים על ידיה
48ואקד ואשתחוה ליהוה ואברך את יהוה אלהי אדני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדני לבנו
49ועתה אם ישכם עשים חסד ואמת את אדני הגידו לי ואם לא הגידו לי ואפנה אל הימין או אל השמאל
50ויען לבן ובתואל ויאמרו מיהוה יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע וטוב
51הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן אדניך כאשר דבר יהוה
52ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם וישתחוי ארצה ליהוה
53ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנות נתן לאחיה ולאמה
54ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו וילינו ויקמו בבקר ויאמר שלחוני לאדני
55ויאמרו אחיה ואמה תשב הנערה אתנו ימים או חדש ואחר תלך
56ויאמר אליהם אל תאחרו אתי ויהוה הצליח את דרכי שלחוני ואלכה אל אדני
57ויאמרו נקרא לנערה ונשאל את פיה
58ויקראו לרבקה ויאמרו לה התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך
59וישלחו את רבקה אחתם ואת מינקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו
60ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו אתי הוי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער איביו
61ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך
62ויצחק בא במדבר באר לחי ראי והוא ישב בארץ הנגב
63ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה הגמלים באים
64ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל
65ותאמר אל העבד מי האיש הלז ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס
66ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה
67ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו
Copyright information for SPVar