Genesis 26

1ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראישון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה
2וירא אליו יהוה ויאמר אל תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך
3גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האלה והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך
4והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצות האלה והתברכו בזרעך כל גוי הארץ
5עקב אשר שמע אברהם אביך בקולי וישמר משמרתי מצותי חקתי ותורתי
6וישב יצחק בגרר
7וישאלו אנשי המקום על אשתו ויאמר אחתי היא כי ירא לאמר אשתי היא פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה היא
8ויהי כאשר ארכו לו שם הימים וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו
9ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר אך הנה אשתך היא ואיך אמרת אחתי היא ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן אמות עליה
10ויאמר אבימלך מה זאת עשית לנו כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאת עלינו אשם
11ויצו אבימלך את כל עמו לאמר הנגע באיש הזה ובאשתו מות יומת
12ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו יהוה
13ויגדל האיש וילך הלך וגדל עד כי גדל מאד
14ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה רבה ויקנאו אתו פלשתים
15וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום פלשתים וימלאום עפר
16ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד
17וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם
18וישב יצחק ויחפר את בארות המים אשר חפרו עבדי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו
19ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים
20ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו
21ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה
22ויעתק משם ויחפרו באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחבות ויאמר כי עתה הרחיב יהוה לנו ופרינו בארץ
23ויעל משם באר שבע
24וירא אליו יהוה בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי
25ויבן שם מזבח ויקרא בשם יהוה ויט שם אהלו ויכרו שם עבדי יצחק באר
26ואבימלך הלך אליו מגרר ואחזת מרעהו ופיכל שר צבאו
27ויאמר אליהם יצחק מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אתי ותשלחוני מאתכם
28ויאמרו ראו ראינו כי היה יהוה עמך ונאמר תהיה נא אלה בינתנו ביננו ובינך ונכרתה ברית עמך
29אם תעשה עמנו רע כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום עתה אתה ברוך יהוה
30ויעש להם משתה ויאכלו וישתו
31וישכמו בבקר וישבעו איש לרעהו וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום
32ויהי ביום ההוא ויבאו עבדי יצחק ויגדו לו על אדות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים
33ויקרא אתה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה
34ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי ואת בשמת בת אילון החוי
35ותהיינה מרת רוח ליצחק ולרבקה
Copyright information for SPVar