Genesis 27

1ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות ויקרא את עשו בנו הגדול ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני
2ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי
3ועתה שא נא כליך תליתך וקשתך וצא השדה וצוד לי ציד
4ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והבאת לי ואכל בעבור תברכך נפשי בטרם אמות
5ורבקה שמעת בדבר יצחק אל עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא
6ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמר
7הבא לי ציד ועשה לי מטעמים ואכלה ואברכך לפני יהוה לפני מותי
8ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצוה אתך
9לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טובים ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב
10והבאת לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו
11ויאמר יעקב אל רבקה אמו הנה עשו אחי איש שעיר ואנכי איש חלק
12אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה
13ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקולי ולך קח לי
14וילך ויקח ויבא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו
15ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמדות אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן
16ואת עורת גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוארו
17ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה
18ויבא אל אביו ויאמר אבי ויאמר הנני מי אתה בני
19ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרך עשיתי כאשר דברת אלי קום נא שבה ואכלה מצידי בעבור תברכני נפשך
20ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת למצא בני ויאמר כי הקרא יהוה אלהיך לפני
21ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמשך בני האתה זה בני עשו אם לא
22ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו ויאמר הקול קול יעקב והידים ידי עשו
23ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו שעירות ויברכהו
24ויאמר האתה זה בני עשו ויאמר אני
25ויאמר הגישה לי ואכל מציד בני למען תברכך נפשי ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת
26ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי בני
27ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראו ריח בני כריח השדה מלא אשר ברכהו יהוה
28ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש
29יעבדוך עמים וישתחוו לך לאמים הוי גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך
30ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ועשו אחיו בא מצידו
31ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו ויאמר לאביו יקום אבי ויאכל מציד בנו בעבור תברכני נפשך
32ויאמר אליו יצחק אביו מי אתה ויאמר אני בנך בכרך עשו
33ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד ויאמר מי אפוא הצד ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא ואברכהו וגם ברוך יהיה ויהי
34כשמע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדלה ומרה עד מאד ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי
35ויאמר בא אחיך במרמה ויקח את ברכתך
36ויאמר הכו קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את בכרתי לקח והנה עתה לקח ברכתי ויאמר הלא אצלת לי ברכה
37ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו ולך אפוא מה אעשה בני
38ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת היא לך אבי ברכני גם אני אבי וישא עשו קולו ויבך
39ויען יצחק אביו ויאמר אליו הן משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל
40ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תאדר ופרקת עולו מעל צוארך
41וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי
42ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדול ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן ותאמר אליו הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך
43ועתה בני שמע בקולי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה
44וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך
45עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו ושלחתי ולקחתיך משם למה אשכל גם שניכם יום אחד
46ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אם לקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות הארץ למה לי חיים
Copyright information for SPVar