Genesis 28

ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ויצוהו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען
קום לך פדנה ארם בית בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך
ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים
ויתן לך את ברכת אברהם אביך לך ולזרעך אתך לרשת את ארץ מגריך אשר נתן יהוה לאברהם
וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו
וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת לו משם אשה בברכו אתו ויצו עליו לאמר לא תקח אשה מבנות כנען
וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם
וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו
וילך עשו ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נבאות על נשיו לו לאשה
10 ויצא יעקב מבאר שבע ללכת חרנה
11 ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראישתו וישכב במקום ההוא
12 ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמים והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו
13 והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך
14 והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך
15 והנה אנכי עמך ושמרתך בכל אשר תלך והשבתך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך
16 ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי
17 ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים
18 וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראישתו וישם אתה מצבה ויצק שמן על ראשה
19 ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לוזה שם העיר לראישנה
20 וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אני הלך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש
21 ושבתי בשלום אל בית אבי והיה יהוה לי לאלהים
22 והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך
Copyright information for SPVar