Genesis 30

1ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי
2ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן
3ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה
4ותתן לו את בלהה שפחתה לאשה ויבא אליה יעקב
5ותהר בלהה ותלד ליעקב בן
6ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקולי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן
7ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב
8ותאמר רחל נפתלי אלהים נפתלתי עם אחתי וגם יכלתי ותקרא את שמו נפתלי
9ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן אתה ליעקב לאשה
10ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן
11ותאמר לאה בגד ותקרא את שמו גד
12ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב
13ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את שמו אשר
14וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך
15ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחתי גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך
16ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתך בדודאי בני וישכב עמה בלילה ההוא
17וישמע אלהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי
18ותאמר לאה נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא את שמו יששכר
19ותהר עוד לאה ותלד בן ששי ליעקב
20ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זבולן
21ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה
22ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה
23ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי
24ותקרא את שמו יוסף לאמר יסף יהוה לי בן אחר
25ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ואל ארצי
26תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אתך בהן ואלכה כי אתה ידעת את עבדתי אשר עבדתיך
27ויאמר אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני יהוה בגללך
28ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה
29ויאמר אליו אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקניך אתי
30כי מעט אשר היה לך לפני ויפרץ לרב ויברך יהוה אתך לרגלי ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי
31ויאמר מה אתן לך ויאמר יעקב לא תתן לי מאומה אם תעשה לי את הדבר הזה אשובה ארעה צאנך אשמר
32אעבר בכל צאנך היום הסר משם כל שה נקוד וטלוא וכל שה חום בכשבים וטלוא ונקוד בעזים והיה שכרי
33וענתה בי צדקתי ביום מחר כי יבוא על שכרי לפניך כל אשר איננו נקוד וטלוא בעזים וחום בכשבים גנוב הוא אתי
34ויאמר לבן והן לא יהיה כדבריך
35ויסר ביום ההוא את התישים העקדים והטלאים ואת כל העזים הנקדות והטלאת כל אשר לבן בו וכל חום בכשבים ויתן ביד בניו
36וישם דרך שלשת ימים בינם ובין יעקב ויעקב רעה את צאן לבן הנותרת ויאמר מלאך אלהימ אל יעקב בחלום ויאמר יעקב ויאמר הנני ויאמר שא נא עיניך וראה את כל העתודים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים כי ראיתי את אשר לבן עשה לך אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה ואשר נדרת לי שם נדר ועתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ אביך ואיטיב עמך
37ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל בהם פצלות לבנות מחשף הלבן אשר על המקלות
38ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים בהשקות המים אשר תבאנה הצאן לשתות לנכח הצאן ויחמנה בבאנה לשתות
39ויחמנה הצאן על המקלות ותלדנה הצאן עקדים נקדים וטלאים
40והכשבים הפריד יעקב ויתן פני הצאן איל עקוד וכל חום בצאן לבן וישת לו עדרים לבדו ולא שתם על צאן לבן
41ויהי בכל יחם הצאן המקשרות ישים יעקב את המקלות לעיני הצאן ברהטים ליחמנה במקלות
42ובהעטיף הצאן לא ישים והיו העטופים ללבן והקשרים ליעקב
43ויפרץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמרים
Copyright information for SPVar