Genesis 33

1וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות
2וישם את השפחות ואת ילדיהן ראישונה ואת לאה וילדיה אחרנים ואת רחל ואת יוסף אחרנים
3והוא עבר לפניהם וישתחוי ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו
4וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו
5וישא עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשר חנן אלהים את עבדך
6ותגשנה השפחות הנה וילדיהן ותשתחוינה
7ותגש גם לאה וילדיה וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו
8ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא חן בעיני אדני
9ויאמר עשו יש לי רב אחי ויהי לך אשר לך
10ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראותי פני אלהים ותרצני
11קח נא את ברכתי אשר הבאתי לך כי חנני אלהים וכי יש לי כל ויפצר בו ויקח
12ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך
13ויאמר אליו אדני ידע כי הילדים רכים והצאן והבקר אעלת עלי ודפקתם יום אחד ומתו כל הצאן
14יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדני שעירה
15ויאמר עשו אציגה נא עמך מן העם אשר אתי ויאמר למה זה אמצא חן בעיני אדני
16וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה
17ויעקב נסע סכותה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכות על כן קרא שם המקום סכות
18ויבא יעקב שלום עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את פני העיר
19ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה
20ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי ישראל
Copyright information for SPVar